RAPORT

Polak pracujący w 2008 roku na Łotwie, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Złożenie zeznania po tym terminie naraża podatnika na zapłatę grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Można jej uniknąć, załączając do zeznania zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązku złożenia zeznania rocznego w ustawowym terminie (tzw. czynny żal) oraz wpłacając ewentualne odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej.

Elżbieta Kurkowska, menadżer w KPMG, wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z łotewskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną na Łotwie nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Na Łotwie PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.

- Dochody nierezydentów na Łotwie w 2008 roku są opodatkowane liniową stawką 25 proc. - wskazuje Elżbieta Kurkowska.

Dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są odliczalne dla celów podatkowych na Łotwie. W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 9 proc.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Łotwy stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z łotewskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie od obliczenia podatku do dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynoszą 111,25 zł miesięcznie. Podatnik może pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Łotwy dieta wynosi 48 euro).

- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać ze wszystkich ulg i zwolnień. Jeśli jednak zeznanie podatkowe jest składane po terminie, nie ma prawa do rozliczenia wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone na Łotwie nie mogą być odliczone w Polsce - dodaje Barbara Pyzel.

Ważne!

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia

OBLICZENIE STOPY PROCENTOWEJ

Stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:

S% = Pc/Dc x 100

gdzie

S% - stopa procentowa,

Pc - kwota podatku obliczonego od dochodu całkowitego,

Dc - dochód całkowity (krajowy i zagraniczny).