Aby zaktualizować wysokość opłaty rocznej, trzeba zachować następującą procedurę:

  • na piśmie wypowiada się wysokość dotychczasowej opłaty do 31 grudnia roku poprzedzającego,
  • jednocześnie przesyła się ofertę zawierającą nową wysokość i wskazuje sposób jej obliczenia,
  • poucza się użytkownika o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia,
  • dołącza się informację o wartości nieruchomości i miejscu, gdzie można zapoznać się z operatem szacunkowym.

W ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia użytkownik wieczysty może złożyć wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo powinna zostać ustalona w innej wysokości. Wniosek składa się do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Składa się go przeciwko organowi, co oznacza, że to on powinien udowodnić, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty.

Użytkownik wieczysty, który złoży wniosek, nadal uiszcza opłatę w dotychczasowej wysokości. Nowa wysokość opłaty rocznej ustalona w prawomocnym orzeczeniu kolegium lub w ugodzie obowiązuje począwszy od 1 stycznia następnego roku po tym, w którym została wypowiedziana wysokość dotychczasowej opłaty.

Gdyby zaś wniosku nie złożył, to obowiązuje go nowa wysokość opłaty. 

Ważne!

Od pierwszej opłaty i od opłat rocznych może zostać udzielona bonifikata za zgodą wojewody, rady lub sejmiku. Wysokość bonifikaty ustala się w umowie. Bonifikata zostanie wypowiedziana wówczas, gdy użytkownik wieczysty przed upływem 10 lat sprzeda tę nieruchomość lub będzie wykorzystywał ją na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach i uiścić od niego opłatę skarbową. Zanim samorządowe kolegium odwoławcze wyda orzeczenie, przeprowadza rozprawę. Powinno też starać się polubownie załatwić sprawę w drodze ugody. Gdyby do ugody nie doszło, to wydaje orzeczenie i ustala nową wysokość opłaty albo oddala wniosek.

Od tego orzeczenia nie przysługuje odwołanie. Natomiast można wnieść od niego sprzeciw. Sprawa zostanie wówczas przekazana do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Złożony już wcześniej wniosek do kolegium zastępuje w tym przypadku pozew. W razie wniesienia sprzeciwu orzeczenie traci moc.

O aktualizację opłaty może wystąpić również sam użytkownik wieczysty, wówczas gdy wartość nieruchomości uległa zmianie a właściwy organ nie wystąpił o zaktualizowanie jej. Wtedy użytkownik musi udowodnić, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty. Gdyby jednak kolegium oddaliło jego wniosek, to powinien uiszczać opłatę w dotychczasowej wysokości.

Podstawa prawna

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).