JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatniczka jest posiadaczką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to nabyła na podstawie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zawartej 30 lipca 2003 r. Obecnym miejscem zamieszkania podatniczki jest terytorium Niemiec. Przebywa tam dłużej niż 183 dni w roku podatkowym oraz jej centrum interesów osobistych jest Republika Federalna Niemiec. Podatniczka chce sprzedać wskazaną nieruchomość w 2009 roku. Czy będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży tej nieruchomości w Polsce lub w Niemczech?

ODPOWIEDŹ IZBY

Artykuł 13 ust. 1 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90), stanowi, że zyski osiągnięte przez rezydenta niemieckiego ze sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody osiągane na terytorium Polski uważa się m.in. dochody z położonej na terytorium Polski nieruchomości, w tym z jej sprzedaży. Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli zbycie to zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. W związku z tym, że podatniczka zamierza sprzedać nieruchomość w 2009 roku, czyli po upływie pięciu lat od daty nabycia nieruchomości, nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości ani w Polsce, ani w Niemczech.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2008 r. (nr IPPB2/415-362/08-2/SP).