Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie. Sprawa dotyczy odliczania VAT za paliwo od samochodów osobowych, kupowanych w firmie.

Jak wyjaśnia nam Roman Namysłowski, menedżer w Ernst & Young, Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie przepisów wspólnotowych w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i paliwa do tych samochodów. Komisja wskazuje zarówno na zmianę, która nastąpiła 1 maja 2004 r. i wprowadziła tzw. wzór Lisaka, jak i zmianę z 22 sierpnia 2005 r., którą po raz kolejny zmodyfikowano zakres prawa do odliczenia.

Przed wejściem Polski do UE podatnicy nie mieli w ogóle prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg oraz paliw do tych samochodów.

- Wraz z przystąpieniem do Wspólnoty zliberalizowano te przepisy przyznając prawo do odliczenia 50-proc. podatku (nie więcej niż 5 tys. zł), ale jednocześnie zmieniono definicję samochodów osobowych, do których ograniczenie odliczenia stosowano tzw. wzór Lisaka - przypomina Roman Namysłowski.

Dodaje, że VAT od paliwa do samochodów z częściowym prawem do odliczenia w dalszym ciągu nie podlegał odliczeniu. W konsekwencji w odniesieniu do pewnej kategorii samochodów, które do tej pory dawały pełne prawo do odliczenia, zmiana ta ograniczyła odliczenie jedynie do 50 proc. Artykuł 17 (6) VI Dyrektywy, a obecnie art. 176 Dyrektywy VAT daje państwom członkowskim prawo zachowania ograniczeń w prawie do odliczenia obowiązujących i stosowanych przed przystąpieniem do Wspólnoty. Po przystąpieniu przepisy te można liberalizować - przyznając prawo do odliczenia w szerszym zakresie - ale nie można ich zaostrzać.

- A to się właśnie stało po raz pierwszy 1 maja 2004 r. Później (22 sierpnia 2005 r.) mieliśmy kolejną nowelizację przepisów: 50 proc. zmieniono na 60 proc., a 5 tys. na 6 tys., ale po raz kolejny zmieniono definicję samochodów, do których te ograniczenia mają zastosowania - podkreśla nasz rozmówca z Ernst & Young.

Wskazuje również, że takie postępowanie wielokrotnie piętnował Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako naruszające prawo wspólnotowe. Ministerstwo Finansów uparcie broni tych przepisów, nie zważając na argumenty podatników czy nawet orzeczenia polskich sądów administracyjnych. WSA we Wrocławiu nie miał wątpliwości i orzekał na korzyść podatnika przyznając mu prawo do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa. WSA w Krakowie skierował w tej sprawie zapytanie do ETS (C-414/07).

- Z punktu widzenia podatników działania Komisji zwiększają szanse na skuteczne odzyskanie nieodliczonego w przeszłości podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych oraz paliw - argumentuje Roman Namysłowski.

Wskazuje też, że Trybunał nie zawsze zgadza się z Komisją, lecz w tym przypadku rozstrzygnięcie może być tylko jedno - polskie przepisy naruszają prawo wspólnotowe.

Ważne!

Po decyzji Komisji o wszczęciu postępowania rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powinno być korzystne dla podatników. Wtedy Ministerstwo Finansów będzie musiało zmienić przepisy. Oczywiście zmiana może oznaczać ograniczenie prawa do odliczenia w pewnym zakresie, ale dokonanie tego wymaga uzyskania zgody Komisji