HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers

Bardzo istotny wyrok dotyczący tej kwestii wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 20 maja 2008 r. (sygn. Akt III SA/Wa 538/08). Spór dotyczył interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jedna ze spółdzielni mieszkaniowych wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego. Naczelnik stwierdził, że pobieranie opłat eksploatacyjnych za lokale użytkowe oraz garaże jest czynnością zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak dyrektor izby skarbowej zmienił z urzędu pisemną interpretację. Dyrektor uznał bowiem, że zwolnienie przewidziane we wspomnianym art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT dotyczy czynności i opłat związanych wyłącznie z lokalami mieszkalnymi.

Sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA wydał 29 stycznia 2008 r. wyrok, w którym uwzględnił skargę dyrektora izby skarbowej. Uchylił wyrok pierwszej instancji i przekazał WSA w Warszawie sprawę do ponownego rozpatrzenia (sygn. akt I FSK 155/07). Natomiast WSA w Warszawie - w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy - wydał wspomniany już na wstępie wyrok 20 maja 2008 r., którym oddalił skargę spółdzielni.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 190 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd administracyjny - przy ponownym rozpatrzeniu sprawy - związany jest wykładnią dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wobec tego sąd podzielił stanowisko, że zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT odnosi się jedynie do opłat eksploatacyjnych, które dotyczą samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi (jak np. strych, komórka). Natomiast opłaty eksploatacyjne dotyczące garaży i lokali użytkowych nie korzystają z tego zwolnienia. Zatem czynności, za które spółdzielnia pobiera powyższe opłaty, są opodatkowane na zasadach ogólnych 22-proc. stawką VAT.