Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m.in. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzona zostanie do niej definicja ubezpieczyciela. Będzie nim zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Według proponowanych przepisów u ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów będą także wpłaty z tytułu, określonego w przepisach o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nadzoru nad działalnością ubezpieczycieli.

Z projektu ponadto wynika, że nie będzie uważać się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

• wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

• możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

• wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Projekt przewiduje, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Więcej: www.mf.gov.pl