STAN FAKTYCZNY

Spór dotyczył zwrotu VAT podatnikom zagranicznym (takim podatnikiem była firma, która wniosła skargę do sądu). Podatnik zajmujący się produkcją oprogramowania w czerwcu 2003 r. wystąpił o zwrot VAT z tytułu nabycia usług związanych z tworzeniem oprogramowania za okres od stycznia do czerwca 2002 r. Organy obu instancji odmówiły zwrotu, uznając wniosek za bezzasadny.

UZASADNIENIE

Pierwszy raz sprawa trafiła na wokandę sądu jeszcze przed reformą sądownictwa administracyjnego. Wówczas Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi. Po tym orzeczeniu organy musiały wydać nową decyzję, na mocy której dokonano zwrotu VAT. W ocenie podatnika zwrot podatku powinien być powiększony o odsetki z tytułu przekroczenia sześciomiesięcznego terminu zwrotu. Termin ten wynikał z par. 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Na jego podstawie urząd skarbowy wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku wraz z dokumentami, czyli oryginałami faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku oraz zaświadczeniem, wskazującym, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podobne regulacje obowiązują obecnie pod rządami rozporządzenia wydanego w 2004 roku, a wniosek składa się do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Podatnik zażądał odsetek, ale i tym razem organy podatkowe odmówiły. W ich ocenie przepisy powołanego rozporządzenia nie przewidują dokonania zwrotu wraz z odsetkami. Przepisy unijne nie mają zaś zastosowania w spornej sprawie, ponieważ wniosek o zwrot złożony został przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Tym razem sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ocenie składu orzekającego kluczowe znaczenie w sprawie miały przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ich treścią, do czasu wydania decyzji przez organ I instancji strona może wystąpić o rozszerzenie zakresu żądania lub zgłosić nowe żądanie. I to niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem że dotyczy tego samego stanu faktycznego. Sąd przypomniał, że organ I instancji orzekał wyłącznie w sprawie zasadności zwrotu VAT. Wniesienie przez podatnika na dalszym etapie postępowania żądania wypłacenia odsetek powodowałoby, że postępowanie nie miałoby charakteru dwuinstancyjnego.

Wyrok WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2007 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 4384/06, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA