STAN FAKTYCZNY

Podatnik przeprowadzał badania mające na celu dostosowanie paliwa do użytku w silnikach lotniczych. Miejsce, gdzie prowadzone były badania, znajdowało się poza składem podatkowym. Podatnik twierdził, że wyprowadzenie próbek paliw ze składu podatkowego nieskutkowało powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE

Naczelnik urzędu celnego nie podzielił stanowiska podatnika. Według naczelnika zwolnienie z akcyzy znajdowałoby zastosowanie, gdyby podatnik prowadził badania na terenie składu podatkowego. Ponieważ badania odbywały się poza składem podatkowym, zwolnienie nie mogło być stosowane.

Ostatecznie sprawa interpretacji trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I sąd orzekł na korzyść podatnika. W ocenie sądu, aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić dwa warunki: warunek celu i warunek miejsca. Oznacza to, że paliwo musi być zużyte w ramach procesów służących produkcji paliw, a zużycie to musi nastąpić na terenach należących do zakładu. Sąd podkreślił przy tym, że podatnik nie musi być właścicielem tego zakładu, by móc skorzystać ze zwolnienia. Według sądu wystarczający jest jakikolwiek tytuł prawny do zakładu, np. umowa dzierżawy.

Zdaniem sądu podatnik spełniał wymienione wyżej warunki i był uprawniony do zastosowania zwolnienia. Za nietrafne sąd uznał też stanowisko organów podatkowych, że w celu skorzystania z omawianego zwolnienia zużycie próbek paliw powinno nastąpić na terenie składu podatkowego. Powyższe zwolnienie może być stosowane także wtedy, gdy badania - obejmujące zużycie paliw - odbywają się w tej części zakładu, która nie jest objęta składem podatkowym.

Wyrok WSA w Warszawie z 30 marca 2007 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 3804/06, niepublikowany

Aleksandra Tarka