Właściciele domków letniskowych mają wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Pomimo że domki są posadowione na palach lub bloczkach betonowych, często są one podłączone do sieci elektrycznej, wodociągu i kanalizacji. Co więcej najczęściej są to także budynki wyposażone w urządzenia grzewcze, a zatem można w nich mieszkać cały rok, a nie tylko sezonowo. Pojawiają się zatem wątpliwości, czy należy od takiego domku płacić podatek od nieruchomości. Podatnicy powoływali się na wymóg związania z gruntem, który został określony w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wykładni przepisu art. 1a tej ustawy dokonał minister finansów m.in. w odpowiedzi (z 9 sierpnia 2007 r.) na interpelację poselską (nr 8896). Posłowie chcieli wiedzieć, czy budynki letniskowe posadowione na palach lub bloczkach betonowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Minister finansów powołał się m.in. na wyjaśnienia ministra budownictwa.

Ważne!

Budynek trwale związany z gruntem musi posiadać prefabrykowany lub murowany fundament, którego dolna płaszczyzna znajduje się pod powierzchnią terenu i którego przeniesienie w inne miejsce lub rozebranie wymaga wykonania robót ziemnych

Jaki obiekt jest budynkiem

W art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zdefiniowano pojęcie budynku, odsyłając jednocześnie do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 prawa budowlanego (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. W ocenie ministra budownictwa przez budynek trwale związany z gruntem należy rozumieć obiekt budowlany, który posiada prefabrykowany lub murowany fundament, którego dolna płaszczyzna znajduje się pod powierzchnią terenu i którego przeniesienie w inne miejsce lub rozebranie wymaga wykonania robót ziemnych. Trwałe związanie z gruntem - czytamy dalej w odpowiedzi na interpelację - oznacza posadowienie budynku na gruncie budowlanym w sposób zapewniający jego trwałość i stateczność. Z tych wyjaśnień resort finansów wyciąga wniosek, że budynek letniskowy o konstrukcji drewnianej posadowiony na bloczkach betonowych lub palach (o taki pytali posłowie) jest budynkiem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Resort zajął także stanowisko w piśmie z 28 marca 2006 r. (sygn. LK-833/46/KM/06/195). Uznał w nim, że stawką podatku jak od budynków mieszkalnych lub ich części należy opodatkować budynki, których dokumentacja potwierdza ich mieszkalnych charakter. Jeśli z dokumentów takich jak pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie nie wynika jednak mieszkalny charakter budynku, należy go opodatkować stawką jak dla budynków lub części budynków pozostałych.

Sądy o opodatkowaniu

W sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości domków letniskowych wypowiadał się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyroki o sygn.: III SA/Wa 2844/06 oraz III SA/Wa 3647/06). Sąd stwierdził m.in., że organy podatkowe nie są uprawnione do samodzielnego określania kategorii budynków w rozumieniu prawa budowlanego, ponieważ określenie takiej kategorii wymaga wiedzy technicznej. Decydujące znaczenie dla ustalenia prawidłowej stawki podatku od nieruchomości będzie miała dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu. Chodzi o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzją o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Dokumenty te powinny precyzyjnie określać rodzaj budynku.