Elżbieta Liwanowska

doradca podatkowy Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy

Nie

Quad jest pojazdem samochodowym, od zakupu którego istnieje ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do 60 proc. kwoty VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Nie będzie natomiast możliwości nawet częściowego odliczenia VAT od paliwa do napędu takich pojazdów samochodowych.

Odnosząc się do pytania dotyczącego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, należy wskazać, że prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup quada uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest status podatnika uzyskującego przychody. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje bowiem wyłącznie podmiotom mającym status podatnika VAT czynnego - a więc takim, które złożyły zgłoszenie rejestracyjne do celów VAT i nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego związanego z wysokością uzyskiwanych obrotów.

Drugim czynnikiem, który warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup quada, jest zaliczenie tego pojazdu do pojazdów samochodowych oraz rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika.

Wskazać należy, że przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT wprowadzający ogólne ograniczenie kwotowe możliwości odliczenia podatku naliczonego - do wysokości 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze - nie więcej jednak niż do kwoty 6 tys. zł, dotyczy nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W świetle przepisów prawa o ruchu drogowym, pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Quady są klasyfikowane jako pojazdy samochodowe (zob. pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Transportu Drogowego z 27 lipca 2005 r., nr TD3-441-83/05). Skoro więc quad jest pojazdem samochodowym, zakup tego pojazdu objęty jest ograniczeniem odliczenia podatku naliczonego, o którym była mowa powyżej. Ograniczenie to nie dotyczy jedynie tych nabywców quadów, których przedmiotem działalności jest: odprzedaż tych pojazdów lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i pojazdy te są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie zawierają natomiast szczególnych ograniczeń, jeżeli idzie o odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup części do pojazdów typu quad.

Jeżeli idzie o prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu quadów, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych pojazdów lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i pojazdy te są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 86 ust. 3-7a oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).