22 proc.

Sprzedaż włókien sizalu dla przemysłu włókienniczego opodatkowana jest podstawową 22-proc. stawką VAT. Również import tego produktu będzie opodatkowany 22-proc. VAT, w przypadku gdy podatnik będzie dokonywał odprawy celnej w Polsce. Sizal to nazwa handlowa twardego włókna wydzielanego przez liście agawy, która jest uprawiana w Meksyku, Brazylii, Indonezji oraz Afryce Wschodniej. Z uwagi na to, że włókna sizalu są odporne na działanie wilgoci, rozrywanie i wycieranie, są dobrym materiałem do produkcji lin i sznurów.

Należy pamiętać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają nie tylko odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, ale też import towarów, które są sprowadzane spoza terytorium Unii Europejskiej.

Przy czym opodatkowanie to ma charakter neutralny, gdyż podatek z tytułu importu towarów stanowi równocześnie podatek naliczony, który odliczany jest od podatku należnego.

Stawka podstawowa na import oraz sprzedaż krajową sizalu wynika z tego, że ani ustawa o VAT, ani przepisy wykonawcze do niej w formie rozporządzeń ministra finansów nie przewidują stawki preferencyjnej. Trzeba wskazać, że w załączniku nr 3 w poz. 1 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów opodatkowanych 7-proc. stawką, ale dotyczy to tylko zbóż, ziemniaków, roślin przemysłowych i produktów roślinnych rolnictwa pozostałych (PKWiU 01.11). Jednak z tej pozycji wyraźnie wyłączono bawełnę i odziarnione produkty roślinne dla przemysłu włókienniczego o symbolu PKWiU 01.11.7. W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, sizal i surowe włókna tekstylne należą do pozycji: len i konopie siewne, sizal i surowe włókna tekstylne (PKWiU 01.11.73-00.30). W wykazie towarów objętych 3-proc. stawką podatku określonym w załączniku nr 6 w poz.1 do ustawy o VAT znajdują się również zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe (PKWiU 01.11). Jednak, podobnie jak w wykazie z załącznika nr 3, zostały tu wyłączone: bawełna i odziarnione produkty roślinne dla przemysłu włókienniczego o symbolu PKWiU 01.11.7. Oznacza to, że dostawa sizalu do krajowych odbiorców nie będzie korzystała ani z 7-proc., ani 3-proc. stawki VAT. Skoro tak, to na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka wynosi 22 proc. Należy też wspomnieć, że taka sama stawka będzie obowiązywała w imporcie tego surowca do Polski z innych krajów niewchodzących w skład Unii Europejskiej. Minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku w imporcie określa, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 6 do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN). W tym zakresie rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie nie przewiduje dla importu sizalu stawki niższej niż podstawowa.

BOGDAN ŚWIĄDER

Podstawa prawna

■ Art. 41 ust. 1 i 15 oraz art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Art. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. nr 87, poz. 826 z późn. zm.).