ZMIANA PRAWA

Komisja Przyjazne Państwo skieruje do Sejmu nowelizację Ordynacji podatkowej zakładającą wprowadzenie zasady wstrzymania wykonalności decyzji podatkowych. Projekt ustawy przewidujący takie rozwiązanie został rozpatrzony na wczorajszym posiedzeniu Komisji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami regułą jest, że wykonaniu podlegają nieostateczne decyzje podatkowe, a wniesienie odwołania od takich decyzji zasadniczo nie wstrzymuje ich wykonania.

Proponowana zmiana w zakresie wstrzymania wykonalności decyzji oznacza, że decyzja podatkowa przed upływem terminu do wniesienia odwołania nie będzie podlegać wykonaniu. Wniesienie odwołania wstrzyma natomiast wykonanie decyzji, chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności albo wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania w całości będzie uwzględniać wniosek strony.

Przypomnijmy, że wprowadzenie zasady wykonalności decyzji ostatecznych przewiduje także projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowanej przez resort finansów.

Komisja zdecydowała także o skierowaniu do Sejmu drugiego z omawianych wczoraj projektów zmian w Ordynacji. Przewiduje on wprowadzenie trzymiesięcznego terminu na wszczęcie przez organy podatkowe postępowania podatkowego po kontroli podatkowej, w przypadku gdy podatnik nie skorygował w całości nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli. Obowiązek wszczęcia postępowania nie będzie miał zastosowania, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu zostały uwzględnione przez kontrolujących.

Dzisiejsze przepisy nie określają ram czasowych, w jakich można wszcząć postępowanie podatkowe po zakończeniu kontroli podatkowej, która ujawniła nieprawidłowości. W rezultacie podatnicy nie mają wpływu na termin wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie weryfikacji ich rozliczeń podatkowych. Obecne regulacje skutkują ponadto powstaniem stanu niepewności podatników w zakresie konsekwencji kontroli, wynikającego z długiego oczekiwania na wszczęcie postępowania podatkowego.