ANDRZEJ DĘBIEC

partner, Kancelaria Lovells

Zacznijmy od omówienia kwestii związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ograniczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego może być dla podmiotu publicznego szczególnie dotkliwe na etapie realizacji inwestycji PPP. Najpoważniejsze wątpliwości rodzi tutaj opodatkowanie VAT wniesienia wkładu własnego. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy takie działanie (odpłatne lub nieodpłatne) podlega opodatkowaniu. Konkretna sytuacja wymagać będzie zatem szczegółowej analizy pod kątem rodzaju wniesionego wkładu, sposobu jego wniesienia oraz statusu podatkowego stron transakcji. Jeżeli analiza ta doprowadzi do wniosku, że wniesienie wkładu podlega opodatkowaniu VAT, to podmiot publiczny zobowiązany będzie do wystawienia faktury dokumentującej to zdarzenie oraz do wykazania podatku należnego.

Jeżeli wkład podmiotu publicznego przyjmie formę przekazania środków pieniężnych na rzecz sektora prywatnego, to płatności takie mogą zostać potraktowane jako wynagrodzenie za usługi świadczone przez partnera prywatnego. W takiej sytuacji to partner prywatny zobowiązany będzie do wystawienia faktury.

Podatek naliczony z takich faktur często nie może być odliczony przez podmiot publiczny, co znacznie podwyższy koszt inwestycji po jego stronie. Rozwiązaniem problemu byłaby zmiana ustawy o podatku od towarów i usług w taki sposób, aby czynność przekazania wkładu własnego przez podmiot publiczny w ramach transakcji PPP podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0 proc.

Natomiast zakończenie inwestycji realizowanej w modelu PPP będzie, co do zasady, polegać na przekazaniu funkcjonującej infrastruktury podmiotowi publicznemu. Takie przekazanie może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny, w zależności od ustaleń pomiędzy stronami. Wątpliwości budzi charakter takiego przekazania na gruncie podatku od towarów i usług. Jeżeli czynność ta podlegałaby opodatkowaniu, partner prywatny musiałby naliczyć podatek od towarów i usług, który dodatkowo zwiększy koszt całej inwestycji.