Tak

Taka sytuacja może stać się podstawą odpowiedzialności podatkowej. Zgodnie z przepisami, jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności. Przy czym nie ma znaczenia, kto bierze udział w tym procederze. Bez względu na to, czy są to osoby spokrewnione, czy nie, obydwie będą solidarnie odpowiadać za długi podatkowe. Taka sytuacja może pociągnąć za sobą także odpowiedzialność karną skarbową.

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 113 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).