Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, BDO Numerica

Nie

Wydatki na nabycie i modernizację domu wraz z gruntem poniesione przed jego zbyciem nie dają prawa do objęcia przychodu ze zbycia mieszkania omawianym zwolnieniem od podatku.

Zakładam, że podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, a zakupiony dom wraz z prawem własności gruntu nie jest przeznaczony na cele rekreacyjne. Za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy uznać grudzień 2006 r., kiedy to zostało przekształcone spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego. W konsekwencji do odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w 2006 roku.

Źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie łączy się z przychodami (dochodami z innych źródeł), lecz ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na pana miejsce zamieszkania. Nie ustala się 10-proc. zryczałtowanego podatku od zbycia wymienionego prawa, jeżeli podatnik, w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, w tym m.in. na nabycie w Polsce budynku mieszkalnego, a także na nabycie gruntu, związanych z tym budynkiem, na nabycie w Polsce gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, położonych w Polsce.

Przychody uzyskane ze zbycia wymienionego prawa, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w części wydatkowanej na te cele, jednak nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży. Jednak, aby skorzystać z tego zwolnienia, odpłatne zbycie prawa musi być dokonane wcześniej lub co najmniej jednocześnie z poniesieniem wydatków uprawniających do ulgi. Podobny pogląd wyraził naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej w piśmie z dnia 16 czerwca 2005 r., nr DF/415-15/05.

Z tego względu wydatki na nabycie i modernizację domu wraz z gruntem poniesione przed zbyciem prawa własnościowego do lokalu nie dają prawa do objęcia przychodu ze zbycia mieszkania omawianym zwolnieniem od podatku. Jedynie w stosunku do wydatków na modernizację domu poniesionych po zbyciu prawa będzie pan mógł zastosować to zwolnienie. Ze zwolnienia od podatku można skorzystać wyłącznie pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków na modernizację domu, i to nie później niż w okresie dwóch lat od dnia odpłatnego zbycia. Podobny pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 stycznia 2004 r. (sygn. akt III SA 331/02; niepublikowany).

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

■ Art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).