Z obowiązujących obecnie przepisów wynika, że ustalany dla potrzeb VAT obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Dotacje dolicza się do obrotu po pomniejszaniu ich o kwotę należnego ewentualnie podatku. Zasada taka wynika bezpośrednio z brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Doliczenie dotacji do obrotu to jednak nie jedyne zdarzenie, które może mieć wpływ na rozliczenie VAT.

Ważne!

Podatnik, który musi zwrócić dotację, powinien - jeśli została ona wykazana jako obrót - skorygować rozliczenia VAT. W tym celu niezbędna jest korekta deklaracji VAT za miesiąc (kwartał), w którym podatnik dotację otrzymał

Należy pamiętać, że większość dotacji przekazywana jest podatnikom (beneficjentom pomocy) na ściśle określonych warunkach. To, czy warunki te zostały spełnione, podlega następnie weryfikacji w ramach specjalnych procedur kontrolnych. Jeżeli warunki nie zostały spełnione, a podatnik dotację już otrzymał, zobowiązany będzie do jej zwrotu.

W zakresie VAT, sposób rozliczenia takiego zwrotu uzależniony będzie od tego, czy kwota dotacji została wcześniej wykazana jako obrót, czy też nie. Jeżeli dotacja została wykazana jako obrót, podatnik zmuszony będzie po jej zwrocie dokonać korekty rozliczenia VAT. Dokonuje się tego poprzez korektę, odpowiednio deklaracji miesięcznej lub kwartalnej, w zależności od metody, którą podatnik rozlicza się z VAT. Koryguje się przy tym deklarację, złożoną za miesiąc (kwartał), w którym obrót z tytułu zwracanej dotacji został wykazany.

Zwrot dotacji musi też być odpowiednio udokumentowany. Z przepisów art. 106 ust. 7 ustawy o VAT wyraźnie wynika, że w takim przypadku podatnik zobowiązany jest wystawić w związku ze zwrotem dotacji fakturę wewnętrzną. Przepis ten przewiduje, że faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji.

KRYSTYNA GÓRCZAK

gp@infor.pl