W Szwecji urząd skarbowy (Skatteverket) prowadzi ewidencję ludności. Osoba, która zamierza przebywać w Szwecji przez okres dłuższy niż rok, powinna zarejestrować swój pobyt w lokalnym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od przyjazdu. Jak wyjaśnia Rebeka Weintraub, konsultant podatkowy w PricewaterhouseCoopers, należy w tym celu przedstawić ważny paszport, pozwolenie na pobyt oraz ewentualnie odpisy aktów małżeństwa i urodzenia w celu zarejestrowania małżonka i dzieci.

- W związku z rejestracją, nadany zostanie numer identyfikacji osobistej (personnummer), który jest jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej. Jeśli osoba przyjeżdżająca do Szwecji nie zamierza pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie certyfikatu E101, powinna również zgłosić się do szwedzkiego zakładu ubezpieczeń społecznych (Försäkringskassan) - radzi Rebeka Weintraub.

Wpływ rezydencji

Osoba podejmująca pracę w Szwecji lub oddelegowana tam przez polskiego pracodawcę, co do zasady będzie podlegała opodatkowaniu w tym kraju. Dochód ze stosunku pracy podlegać będzie gminnemu oraz państwowemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Inne podatki, które mogą wchodzić w grę, to podatek: od dochodów kapitałowych, majątkowy oraz od nieruchomości. Dodatkowo, osoba zagraniczna może podlegać szwedzkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak wyjaśnia Rebeka Weintraub, zakres obowiązku podatkowego w Szwecji zależy od statusu rezydencji podatkowej danej osoby. Według szwedzkich przepisów, za rezydenta podatkowego w Szwecji uważa się osobę, która ma swoje miejsce zamieszkania (miejsce stałego pobytu) w Szwecji, nieprzerwanie przebywa w Szwecji przez okres dłuższy niż sześć miesięcy lub ma istotne powiązania ze Szwecją. Ten ostatni warunek nie ma zastosowania do osób zagranicznych, które nie były wcześniej szwedzkimi rezydentami. W przypadku opuszczenia Szwecji przez osoby posiadające obywatelstwo szwedzkie, lub które mieszkały w Szwecji, przez co najmniej dziesięć lat, zakłada się, że rezydencja szwedzka zostaje zachowana przez okres pięciu lat od opuszczenia kraju.

Osoba uważana za szwedzkiego rezydenta podatkowego będzie zobowiązana do opodatkowania całości światowych dochodów w Szwecji, łącznie z dochodami z pracy, z kapitałów i nieruchomości za granicą. Natomiast osoba będąca nierezydentem podatkowym w Szwecji będzie musiała opodatkować jedynie dochody z pracy w Szwecji oraz inne dochody ze źródła w Szwecji (na przykład dochód z najmu z nieruchomości w Szwecji).

Rozliczenie Polaka

Dochody osiągane przez Polaka z tytułu pracy na terytorium Szwecji będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu w Szwecji, chyba że łącznie spełnione będą trzy warunki: okres lub okresy pobytu pracownika w Szwecji nie przekroczą 183 dni w danym roku kalendarzowym; wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania w Szwecji; koszty wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę pracodawcy na terenie Szwecji. W takim przypadku wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu jedynie w Polsce. Gdyby jednak jeden z wymienionych warunków nie był spełniony, dochód będzie podlegał opodatkowaniu zarówno w Szwecji (jako państwie źródła), jak i w Polsce (jeśli dana osoba jest polskim rezydentem podatkowym). W takim przypadku, zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Polską a Szwecją, która przewiduje metodę wyłączenia z progresją, dochód uzyskany za pracę w Szwecji może zostać zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jednak będzie on miał wpływ na stawkę procentową, która zostanie zastosowana do wyliczenia podatku należnego od dochodu uzyskanego w Polsce (jeśli taki istnieje).

Wysokość podatku

Tak jak w Polsce, do dochodu ze stosunku pracy zalicza się oprócz wypłaty, świadczenia wypłacane przez pracodawcę, takie jak: premie, pokrycie prywatnych kosztów życia, samochód służbowy na prywatny użytek, darmowy dostęp do domku letniskowego, wartość darmowych lub korzystnych pożyczek, i inne. Natomiast zwrot kosztów przeprowadzki pracownika do Szwecji zasadniczo nie podlega opodatkowaniu. Wolne od podatku są niektóre świadczenia wypłacane przez Försäkringskassan, na przykład dodatek na dziecko. Osobom, które zarejestrowały pobyt w Szwecji i są objęte szwedzkim systemem ubezpieczeń społecznych, przysługuje comiesięczny dodatek na dziecko do lat 16, zamieszkałe w Szwecji, w wysokości 1,05 koron szwedzkich (SEK). W przypadku posiadania większej liczby dzieci, przysługuje dodatkowa kwota podlegająca zwolnieniu. Dodatek ten jest niezależny od wysokości dochodu.

- Od podstawy opodatkowania odliczyć można faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu, jednak odliczenia te są ograniczone. Odlicza się też prywatne składki emerytalne. Należy zauważyć, że możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu przysługuje tylko szwedzkim rezydentom podatkowym - wyjaśniła Rebeka Weintraub.

W zakresie podatku dochodowego (inkomstskatt) w Szwecji obowiązuje progresywna skala podatkowa, ze stawkami od około 32 proc. do 57 proc. Kwota wolna odliczana od dochodu wynosi w 2007 roku 11,9-31,1 tys. SEK.

Podstawowym podatkiem dochodowym jest podatek gminny, którego wysokość zależy od decyzji danej gminy (czyli w konsekwencji od miejsca zamieszkania podatnika).

Zeznanie roczne

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik powinien złożyć zeznanie roczne w szwedzkim urzędzie skarbowym i wpłacić ewentualny podatek wynikający z rozliczenia rocznego. Do 15 kwietnia w roku następującym po roku podatkowym, urząd skarbowy przesyła na adres podatnika formularz zeznania rocznego z wstępnie wypełnionymi, posiadanymi przez urząd, danymi. W przypadku gdy podatnik nie potrzebuje zmienić danych (np. wykazując dochody kapitałowe lub odliczając koszty uzyskania przychodu), wystarczy podpisać przesłany formularz i złożyć go w urzędzie skarbowym. Można też złożyć zeznanie telefonicznie lub przez internet. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanej sytuacji podatkowej należy samemu wypełnić zeznanie roczne i złożyć podpisany oryginał w urzędzie skarbowym. Również osoby zagraniczne powinny złożyć własnoręcznie wypełnione zeznanie za pierwszy rok pobytu w Szwecji.

WAŻNY TERMIN

2 maja - roku następującego po roku podatkowym upływa termin składania zeznań rocznych dla szwedzkich rezydentów

WAŻNY TERMIN

31 maja - roku następującego po roku podatkowym upływa termin złożenia zeznań rocznych przez szwedzkich nierezydentów

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 22 Konwencji podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).