ANALIZA

Z początkiem 2008 r. przestały obowiązywać wynegocjowane przez Polskę przepisy przejściowe pozwalające na stosownie preferencyjnej 7-proc. stawki VAT na usługi budowlano-montażowe oraz remontowe i usługi konserwacyjne związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. W świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw do stosowania obniżonej stawki w tym zakresie.

Brak preferencji

Jak wyjaśnia Bartosz Bogdański, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, dalsze stosowanie 7-proc. stawki na roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu na podstawie przepisów ustawy o VAT utrzymujących obniżoną stawkę na obiekty budownictwa mieszkaniowego wydaje się niemożliwe z uwagi na art. 146 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, iż elementy infrastruktury towarzyszącej są odrębnym przedmiotem opodatkowania, niemieszczącym się w definicji obiektów budownictwa mieszkaniowego.

- Zatem zważywszy, iż przepisy ustawy o VAT w obecnym kształcie przewidują 7-proc. stawkę VAT jedynie do obiektów budownictwa mieszkaniowego, brak jest podstaw, aby w obecnym stanie prawnym stosować tę stawkę na infrastrukturę towarzyszącą temu budownictwu - mówi ekspert.

Deweloper odliczy VAT

Tomasz Grunwald, szef zespołu podatków pośrednich w Firmie Doradczej KPMG, przypomina, że pojęcie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu obejmuje sieci rozprowadzające (wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych), urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego (w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę). Do infrastruktury zalicza się też urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Istotne jest, aby były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Utrata prawa

Po 1 stycznia 2008 r. podatnicy utracili prawo do stosowania preferencyjnej stawki VAT do usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą.

- Wykonawca świadczący więc usługi budowy, remontów, konserwacji itp. dotyczące infrastruktury towarzyszącej powinien stosować stawkę podstawową - mówi Tomasz Grunwald.

Ekspert zwraca uwagę, że nabywca tych usług, np. deweloper, ma oczywiście prawo do odliczenia podatku od tych usług. Nie poniesie zatem rzeczywistego ciężaru wzrostu stawki podatku.

Generalnie nie poniesie jej też klient dewelopera, ten bowiem nie będzie kupował od dewelopera udziału w infrastrukturze towarzyszącej ze stawką 22 proc., ale kupi po prostu mieszkanie ze stawką 7 proc. VAT, w którego cenie zawarta już będzie wartość infrastruktury towarzyszącej.

- Wzrost więc stawki VAT nie powinien się przełożyć na wzrost ceny mieszkania - twierdzi Tomasz Grunwald.

22 proc. wynosi VAT na roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu