Środowisko doradców podatkowych jest zgodne co do tego, że obecne umocowanie ustawowe oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych nie jest wystarczające. Wśród doradców pojawiają się więc koncepcje zmian: z jednej strony nadania osobowości prawnej oddziałom, a z drugiej upodmiotowienia tych oddziałów. W ocenie doradców podatkowych pierwsza koncepcja jest zmianą rewolucyjną, a druga ewolucyjną. Obie mają swoich zwolenników i przeciwników. Co więcej, istnieją także rozbieżności co do ośrodka, który miałby podjąć decyzję o zmianie ustroju.

Upodmiotowienie oddziałów

Większość przedstawicieli oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych uczestniczących w konferencji doradców podatkowych ustawa o doradztwie podatkowym, 10 lat doświadczeń, potrzeba zmian..., która odbyła się w Nałęczowie 16-18 maja, opowiedziała się za upodmiotowieniem regionów, a zatem za nadaniem obecnym zarządom kompetencji do reprezentowania oddziału. Dziś bowiem zarządy działają jako pełnomocnicy Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Upodmiotowienie miałoby być zatem zmianą ewolucyjną i porządkującą obecny ustrój.

Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwraca uwagę, że istnieje obecnie potrzeba poszerzenia kompetencji regionalnych zarządów KIDP.

- Zmiana ustroju powinna więc ograniczyć się do takiego zakresu - uważa Zbigniew Maciej Szymik. Dodaje on, że konferencja w Nałęczowie miała na celu zakończenie konsultacji ze środowiskiem. Przedstawiciele oddziałów uznali, że jest za wcześnie na nadanie osobowości prawnej. A zatem - dodaje Zbigniew Maciej Szymik - KRDP po przyjęciu rekomendacji wypracowanych podczas konferencji przedstawi Ministerstwu Finansów propozycję wzmocnienia obecnych regionalnych oddziałów KIDP.

Największe za osobowością

Największe oddziały KIDP, takie jak mazowiecki, dolnośląski czy wielkopolski, opowiadają się jednak za nadaniem osobowości prawnej regionom. Projekt nowej ustawy o doradztwie wypracował zespół pod przewodnictwem prof. Witolda Modzelewskiego. Jak tłumaczy Sławomir Zieleń, jeden ze współautorów projektu, osobowość prawną regionom powinien nadać ustawodawca.

- Osobowość prawna zabezpiecza realizację uprawnień i zwiększa odpowiedzialność regionów - stwierdza Sławomir Zieleń. Wprowadzenie tego rozwiązania, czego świadomi są również przedstawiciele największych regionów, byłoby jednak kosztowne dla samorządu. Względy finansowe to również jeden z powodów braku poparcia dla tego pomysłu wśród oddziałów małych i średnich. Nadanie osobowości prawnej wiązałoby się bowiem z koniecznością ponoszenia większych kosztów funkcjonowania regionu, a oddziałów małych na to nie stać. W konsekwencji małe oddziały musiałyby się połączyć z większymi, co oznaczałoby dla nich mniejszy wpływ na podejmowane decyzje.

Aleksander Stanek, doradca podatkowy, stwierdza, że obecne przepisy ustawy o doradztwie podatkowym utrudniają oddziałom sprawne funkcjonowanie. Pojawia się jednak pytanie, czy w celu usprawnienia działań oddziałów KIDP potrzebna jest głęboka zmiana ustrojowa. Jego zdaniem taka zmiana nie jest konieczna.

Opowiada się on jednak za zwiększeniem możliwości działania przez regionalne oddziały i ich zarządy, a zatem za koncepcją zaakceptowaną przez większość podczas konferencji w Nałęczowie.

- Celem zmiany ustawy powinno być zatem usprawnienie działania oddziałów - uważa Aleksander Stanek. Chodzi więc o to, aby znieść konieczność posiadania indywidualnych, imiennych pełnomocnictw udzielanych przez przewodniczącego KRDP. Jak przyznaje Aleksander Stanek o tym, jaki ma być docelowy model izby, powinien decydować krajowy zjazd doradców podatkowych. Najbliższy odbędzie się w 2010 roku.

Również zdaniem dr Ireny Ożóg z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, zmiana ustroju (nadanie osobowości prawnej) nie znajduje obecnie uzasadnienia.

- Kwestia zmiany ustroju wymaga pogłębionej dyskusji w środowisku - mówi dr Irena Ożóg. Podkreśla ona, że przedstawiciele wszystkich regionów podczas konferencji w Nałęczowie opowiedzieli się za zmianą ewolucyjną, a nie rewolucyjną.

- Stanowisko wypracowane podczas konferencji traktuję jako podstawę do dalszych dyskusji w środowisku - stwierdza nasza rozmówczyni.

Dwa modele

Zakładając, że krajowy zjazd w 2010 roku podjąłby decyzję o nadaniu osobowości prawnej, pojawiają się rozbieżności dotyczące organu, który miałby decydować o liczbie nowych regionalnych izb oraz ich siedzibach.

Zdaniem Sławomira Zielenia nowe izby regionalne powinny być w każdym województwie, tak jak obecnie. Autorzy projektu ustawy o doradztwie zakładają również, że izby miałyby możliwość łączenia lub podziału, ale na jednostki nie mniejsze terytorialnie niż województwa. Podczas konferencji w Nałęczowie pojawiła się jednak inna koncepcja wzorowana na ustawie o adwokaturze. Jak wyjaśnia Aleksander Stanek, ustawa o doradztwie przesądzałaby w takim przypadku, że podmiotami prawnymi są izby regionalne i KIDP, natomiast o liczbie izb regionalnych decydowałby zjazd, a KRDP o ich siedzibach i zasięgu terytorialnym działania.

- Ale to jest model, który może być realizowany w przyszłości, jeśli zjazd podejmie taką decyzję - podkreśla Aleksander Stanek.

W jego ocenie celem podstawowym jest dziś zwiększenie kompetencji obecnych oddziałów i umożliwienie im sprawnego działania.

Zmiany w ustawie

Podczas konferencji w Nałęczowie wypracowane zostały także rekomendacje dotyczące innych zmian w ustawie. Doradców czeka m.in. nowelizacja wynikająca z konieczności implementacji Dyrektywy usługowej (2006/123/WE). Niewykluczone, że przy tej okazji uda się przeforsować zmiany, które nie rodzą sporów między doradcami a resortem finansów. Niektóre pomysły zgłaszane przez doradców pokrywają się z rozwiązaniami wymagającymi implementacji. Dyrektywa ma wprowadzić możliwość wykonywania czynności doradztwa również w takich formach, jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna. Doradcy będą mogli także być uczestnikami spółek wielodyscyplinarnych, np. z radcami prawnymi lub adwokatami. Z ustawy zniknie też prawdopodobnie zakaz reklamy.

Gazeta Prawna była patronem medialnym konferencji w Nałęczowie.