Zawarcie umowy pożyczki, sprzedaż majątku czy ustanowienie hipoteki to tylko niektóre czynności, które podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku zależy m.in. od rodzaju zawieranej transakcji oraz jej wartości.

Czy kwota mleczna jest opodatkowana

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży kwoty mlecznej?
Nie
Podatnikowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Producent, któremu przysługuje prawo do indywidualnej ilości referencyjnej (tzw. kwota mleczna), może je zbyć wyłącznie na rzecz innego producenta posiadającego gospodarstwo na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Przedmiotem umowy może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna.
W przypadku sprzedaży kwoty mlecznej umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, a dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez - właściwego miejscowo dla zbywcy - dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że jedynie w sprawach nieuregulowanych w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych do umowy stosuje się tu odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży.
Umowa zbycia prawa do indywidualnych ilości referencyjnych jako umowa niewymieniona w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega temu podatkowi.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy zmiana umowy spółki jest opodatkowana

Wspólnicy spółki chcą dokonać zmiany umowy. Czy każda zamiana będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Nie
Zmiana umowy spółki cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy gdy nie ma VAT jest PCC

Podatnik zawarł umowę kupna dwóch maszyn, potrzebnych w jego firmie. Nie mógł ustalić, czy sprzedający jest podatnikiem VAT. Czy w takiej sytuacji trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Tak
Jeżeli zawarte zostały skuteczne umowy sprzedaży, a postępowanie dowodowe nie dało podstaw do ustalenia statusu osób sprzedających w tym, czy byli podatnikami VAT, to należy uznać, że umowy sprzedaży podlegały konsekwencjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy pożyczka pieniędzy jest opodatkowana PCC

Czy pożyczenie pieniędzy będzie traktowane jako pożyczka rzeczy i będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Tak
Kodeks cywilny traktuje pieniądze jako znaki pieniężne i rzeczy. Tak też ustawodawca w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych potraktował pieniądze będące przedmiotem między innymi umowy pożyczki. W przepisie tym bowiem jest mowa ogólnie o rzeczach, jako przedmiocie czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy umowa pożyczki podlega VAT

Firma udzieliła pożyczki w wysokości 200 tys. zł spółce jawnej. Pożyczkodawca ma w zakresie swojej działalności: pozostałe pośrednictwo finansowe, i w związku z tym, zawierając tę umowę, jest podatnikiem VAT. Czy umowa pożyczki może podlegać VAT?
Tak
Podatkowi o czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki. Jednak nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo wieczystego użytkowania. Przepis ten uzależnia zatem opodatkowanie lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych od wystąpienia określonej sytuacji w podatku od towarów i usług.
Posiadanie przez pożyczkodawcę, w zakresie swojej działalności pozostałego pośrednictwa finansowego (dział 65.2 PKWiU), powoduje, że dana czynność może być wykonywana w warunkach określonych w grupowaniu 65.22.10-00.90 PKWiU, tj. usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym. Jeżeli więc w konkretnym przypadku zawierając umowę pożyczki, pożyczkodawca działa w warunkach określonych w grupowaniu 65.22.10-00.90, czynność taka jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ udzielenie tego rodzaju pożyczki podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług, z tym że usługi te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy umowa cesji podlega PCC

Czy umowa cesji praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży i o wybudowanie lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Tak
Umowa cesji praw i obowiązków stanowi swoistą konstrukcję prawną przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań, która prowadzi do zmiany osoby wierzyciela. Umowa cesji praw należy do czynności prawnych rozporządzających o skutkach zbliżonych do umów przenoszących własność. Czynnością prawną stanowiącą podstawę cesji może być umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności. W związku z tym od charakteru umowy: ekwiwalentny - sprzedaż, zamiana, bądź nieekwiwalentny - darowizna będzie zależeć, czy dana umowa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W opisanym przypadku zawarta umowa cesji praw i obowiązków ma charakter ekwiwalentny - więc przyjęła formę umowy sprzedaży praw majątkowych. Taka umowa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy kupno maszyny podlega PCC

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej umowa sprzedaży maszyny rolniczej zawartej pomiędzy dwoma rolnikami ryczałtowymi?
Tak
Wśród czynności objętych zakresem podatku od czynności cywilnoprawnych wymieniono m.in. umowę sprzedaży. Nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części, albo prawo użytkowania wieczystego. Zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.
Rolnik ryczałtowy z tytułu zbycia maszyny rolniczej nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług od zawartej transakcji dostawy, z wyjątkiem gdy zobowiązany byłby do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wówczas traci status rolnika ryczałtowego i zobowiązany jest do zarejestrowania się do podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych. A zatem rolnik ryczałtowy z tytułu zbycia maszyny rolniczej nie staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.
W konsekwencji, żadna ze stron czynności nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług ani z niego zwolniona. W związku z tym umowa sprzedaży maszyny rolniczej zawarta między podatnikiem jako nabywcą a rolnikiem ryczałtowym jako zbywcą podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
• Art. 1, art. 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy podatek zależy od prowadzenia firmy

Podatnik sprzedaje wierzytelności. Czy zapłata od takiej sprzedaży podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od tego, czy podatnik dokonuje transakcji w ramach prowadzonej firmy?
Tak
Sprzedaż wierzytelności własnych nie może być traktowana po stronie zbywcy jak usługa objęta przepisami ustawy o VAT, jeżeli została wykonana przez podatnika, który nie prowadzi działalności w zakresie profesjonalnego obrotu wierzytelnościami. Wspomniana sprzedaż nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli nabywcą jest podmiot zajmujący się obrotem wierzytelnościami w sposób profesjonalny. Nabywanie wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu dalszej jej windykacji lub odsprzedaży, jest odpłatnym świadczeniem usług, objętym zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług. Umowy sprzedaży wierzytelności własnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

Czy dopłaty do kapitału są opodatkowane

Umowa spółki w przypadku wystąpienia strat bilansowych dopuszcza możliwość dokonania przez wspólników dopłat na kapitał zapasowy, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Czy takie dopłaty są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Tak
Dopłaty, niezależnie na jaki cel zostaną przeznaczone, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zawężenie opodatkowania ustawodawca przewidział tylko dla przypadku, gdy wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu powoduje zwiększenie kapitału zakładowego. Od dopłat na kapitał zapasowy spółki i przeznaczonych do wykorzystania jako środki obrotowe trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Podstawa prawna
• Art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).