Przepisy w zakresie pomocy de minimis nie zabraniają dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych bezpośrednio związanych z wykonywaną działalnością.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji ciągnika siodłowego, nożyc hydraulicznych, młota hydraulicznego wyburzeniowego, koparki gąsienicowej? Wszystkie sprzęty potrzebne są podatnikowi do wykonywania działalności gospodarczej.
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, od wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Przepisy te wykluczają możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, w stosunku do niektórych środków trwałych (np. w stosunku do samochodów osobowych) oraz niektórych podatników (niespełniających kryteriów małego podatnika, a także rozpoczynających prowadzenie działalności). Przepisy nie wykluczają możliwości stosowania tej metody amortyzacji w stosunku do innych pojazdów transportu drogowego, w tym samochodów ciężarowych, przez podatników prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarowego.
Amortyzacja dokonana na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego. Oznacza to, że metoda jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie ma zastosowania w przypadku gdy w świetle przepisów dotyczących pomocy publicznej nie jest dopuszczalne udzielenie podatnikowi pomocy de minimis.
Zastosowanie metody jednorazowych odpisów amortyzacyjnych powoduje szybsze niż według innych metod zaliczenie do kosztów podatkowych wartości środków trwałych. Możliwość wyboru tej metody nie została uwarunkowana formą nabycia środka trwałego. Nie ma przeszkód do jej stosowania, gdy nabycie nastąpiło w sposób inny niż w drodze kupna (aport wniesiony do spółki, nabycie w drodze spadku i darowizny lub inny nieodpłatny sposób), a także do ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencji. Oznacza to, że możliwości dokonywania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego nie można utożsamiać z pomocą na nabycie amortyzowanego środka trwałego.
Zatem ulga w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jakkolwiek stanowi pomoc publiczną, to nie stanowi pomocy na nabycie środka trwałego. Zatem podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego mają możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych dla potrzeb tej działalności pojazdów transportu towarowego, w tym samochodów ciężarowych.
Podatnik miał więc prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno dla ciągnika siodłowego, jak i nożyc hydraulicznych, młota hydraulicznego wyburzeniowego oraz koparki gąsienicowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2008 r. (nr IPPB1/415-231/08-4/JB)