Paweł Jabłonowski

ekspert podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Tak

Otrzymana zaliczka od dostawy towarów, która została wykonana na terytorium Polski, powinna być udokumentowana fakturą VAT.

Z przedstawionej sytuacji wynika, że przedmiotem transakcji ma być dostawa towarów. Transakcja ta będzie zatem opodatkowana w Polsce, gdyż dostawa zostanie dokonana na terytorium Polski, zgodnie z art. 22 ustawy o VAT. Wystawienie faktury w przypadku otrzymania zaliczki jest konieczne, gdyż obowiązek ten wynika wprost z art. 106 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Niezbędne elementy faktury określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów z 25 maja 2005 r. Faktura powinna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności. Jeżeli pobrano kilka zaliczek tytułem danej transakcji, kolejne faktury dokumentujące te zaliczki powinny zawierać informację dotyczącą daty i numeru poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto. Kwotę podatku, którą dokumentuje przedmiotowa faktura, oblicza się według specjalnego wzoru. Faktura taka powinna także zawierać dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, liczbę zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy. Innym koniecznym elementem jest data otrzymania części lub całości należności, jeżeli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Należy pamiętać, że jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny brutto za wykonanie przedmiotowego zlecenia, a w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, podatnik po wydaniu wzorów powinien wystawić fakturę na zasadach ogólnych, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności (taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi). Oznacza to, że faktura ostateczna powinna uwzględniać wystawione uprzednio faktury zaliczkowe, czyli dokumentować odpowiednio mniejszą kwotę netto oraz kwotę podatku. Faktura ostateczna powinna także zawierać numery faktur zaliczkowych wystawionych przed wydaniem przedmiotowych wzorców.

Jeżeli wystawione faktury zaliczkowe będą obejmowały całą cenę brutto, po wydaniu towaru (wykonaniu usługi) nie będzie już konieczności wystawienia faktury ostatecznej.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 22 oraz art. 106 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Par. 14 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).