Podatnik w 2006 roku podpisał przedwstępną umowę kupna mieszkania. Termin zakończenia budowy planowany był na czerwiec 2007 r. Podatnik podpisał akt notarialny w lipcu 2007 r. Czy ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej? Tak, ma prawo.

Michał Lejman, konsultant podatkowy w BDO Numerica, wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej ustawa o PIT) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. wolny od podatku jest przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli podatnik był zameldowany w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

- Zacytowany przepis odnosi się wyłącznie do tych lokali mieszkalnych, które zostały nabyte począwszy od 1 stycznia 2007 r. Nabycie lokalu mieszkalnego następuje w chwili podpisania umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zawarta wcześniej, w roku 2006, umowa przedwstępna jest jedynie umową kreującą zobowiązanie do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy kupna lokalu mieszkalnego i jej podpisanie nie rodzi skutków prawnych w postaci nabycia własności. Zatem w omawianym przypadku nabycie lokalu nastąpiło w lipcu 2007 r., a więc będzie miała zastosowanie ulga meldunkowa - wyjaśnił Michał Lejman.

Jednocześnie zaznaczył, że trzeba pamiętać, że dokonanie nabycia lokalu we właściwym momencie jest jedynie jedną z przesłanek do zastosowania zwolnienia. Podatnik musi również wykazać, że był zameldowany w sprzedawanym lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

- Za datę zameldowania na pobyt stały przyjmuje się datę wpłynięcia do urzędu wniosku o zgłoszenie pobytu stałego. Na jego podstawie wystawione zostaje potwierdzenie zameldowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga jednak, aby podatnik w okresie zameldowania był właścicielem lokalu, ani by okres zameldowania bezpośrednio poprzedzał moment sprzedaży - radził Michał Lejman.

Jednocześnie dodał, że zwolnienie podatkowe ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy podatnik w ciągu 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, że spełnia warunki wymagane do skorzystania ze zwolnienia.

14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości ma podatnik na złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl