Podstawową regułą duńskiego modelu państwa dobrobytu jest zasada, że osoby sprawne są zobowiązane do samodzielnego utrzymania siebie i rodziny, jak również do podnoszenia ogólnego dobrobytu wspólnoty przez opłacanie podatków. Z podatków finansowane są między innymi: służba zdrowia, oświata, badania naukowe, budowa dróg i kolei, wojsko, świadczenia społeczne (emerytury państwowe, zasiłki pieniężne).

Podobnie jak w wielu innych krajach w Danii opłaca się podatki bezpośrednie i pośrednie. Osoby prywatne zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego do państwa i gminy, a ponadto członkowie Duńskiego Kościoła Narodowego płacą podatek kościelny. Przedsiębiorstwa zobowiązane są płacić podatek od osób prawnych.

Pobierany jest również VAT (moms) jako podatek pośredni. Wynosi on w Danii 25 proc. Akcyzą objęte są m.in. benzyna, alkohol i tytoń.

Wynagrodzenia opodatkowane są u źródła, czyli u pracodawcy, który automatycznie odprowadza należny podatek do SKAT-u (Urzędu Skarbowego) zgodnie z przyznaną każdemu indywidualnie kartą podatkową. Wraz z wypłatą (ta odbywa się co dwa tygodnie) każdy otrzymuje tzw. Ló/nafregning (rozliczenie wynagrodzenia), gdzie wyszczególnione są wszystkie przychody oraz potrącenia. Są to podatek, składka na ATP, 8-proc. składka na Fundusz Pracy (AM-Bitrag, płacą ją wszyscy pracujący) i inne świadczenia.

Brak karty podatkowej skutkuje tym, że pracodawca potrąca z wynagrodzenia aż 60 proc. podatku.

Zeznania podatkowe

Raz do roku (podobnie jak w Polsce) należy rozliczyć się z fiskusem z uzyskanych dochodów i złożyć zeznanie podatkowe. Powinno być ono złożone do 30 kwietnia roku następnego. Częściowo wypełniony formularz zeznania podatkowego (Ao rsopgó/relse) SKAT przysyła każdemu na adres zamieszkania. Od kilku już lat zeznanie takie składać można przez internet. SKAT przyznaje każdemu podatnikowi tzw. TastSelv-kode umożliwiający bezpośrednie rozliczenie należnego podatku przez internet, bezpośrednio na serwerze urzędu skarbowego. SKAT weryfikuje treść zeznania podatkowego i w przypadku gdy należy się zwrot, przesyła go w ciągu kilku dni na Nem-Konto podatnika lub (gdy Nem-Konto nie zostało określone) przesyła czek do realizacji w banku, w którym posiada się konto.

W sytuacji gdy podatnik musi dopłacić, otrzymuje stosowne druki i dowód wpłaty i ma na to czas do 1 lipca (bez odsetek). W przypadku późniejszej wpłaty należy uiścić kwotę wyższą podaną w piśmie ze SKAT-u.

Ulgi i odliczenia

Ulgi podatkowe to kwoty, które można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Do odliczeń tych należą między innymi: odsetki od zadłużenia, składki na związki zawodowe, składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (A-kasse), alimenty na dzieci.

Wszystkim zatrudnionym przysługuje osobista ulga podatkowa, a jej wysokość w roku podatkowym 2008 wynosi 41 tys. koron (kr). Kwota ta obowiązuje tylko w przypadku przepracowania w Danii pełnego roku.

Odliczyć można także koszty dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, gdy odległość ta w obydwie strony przekracza 24 km dziennie. Jeżeli dojazd do pracy mieści się w przedziale 25-100 km, to za każdy kilometr powyżej 24 można było w 2007 roku odliczyć 178 ó/re, a powyżej 100 km 89 ó/re. Przy rozliczeniu za rok 2008 będzie można odliczyć odpowiednio 183 ó/re i 92 ó/re za każdy kilometr ponad ten limit. Cudzoziemcy, którzy pracują i mieszkają w Danii tymczasowo i którzy jednocześnie prowadzą dom rodzinny (w którym mieszkają na stałe ich rodziny - współmałżonek/dzieci) w kraju zamieszkania mają prawo do ulgi podatkowej za podwójne prowadzenie domu. Ulga ta przysługuje przez pierwsze 24 miesiące pobytu w Danii.

W przypadku gdy koszty zakwaterowania i wyżywienia podatnik zapewnia sobie we własnym zakresie, to z tego tytułu będzie mógł za rok 2008 odliczyć 440 kr za zakwaterowanie i 189 kr za wyżywienie (w 2007 roku było to odpowiednio 429 i 184 kr). Odliczeniu podlegać będzie ta część łącznej kwoty, która przekroczy rocznie 5400 kr.