Decyzja dotycząca podatków nie może być skierowana do wspólnika, jeśli postępowanie wszczęto wobec spółki.
ORZECZENIE
W wyniku kontroli organy ustaliły, że spółka nie odprowadziła podatku za część sprzedanego towaru. W lutym 2006 r. wszczęto postępowanie wymiarowe przeciwko spółce, celem określenia należnego podatku, natomiast w marcu 2006 r. spółkę rozwiązano. Postępowanie trwało jednak nadal i zakończyło się wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, która została skierowana do byłego wspólnika spółki. Wspólnik ten odwołał się od tego rozstrzygnięcia, twierdząc, że nigdy nie wszczęto postępowania przeciwko niemu.
Sąd podzielił stanowisko skarżącego i uchylił decyzje organów podatkowych. Wskazał, że wydanie decyzji o odpowiedzialności wspólnika jako aktu kończącego postępowanie wszczęte wobec spółki narusza w sposób rażący przepisy postępowania podatkowego.
Sygn. akt I SA/Lu 373/07