JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Podatnik zawarł umowę wsparcia technicznego ze swoim udziałowcem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, na podstawie której spółka wypłaca należności licencyjne na rzecz brytyjskiego kontrahenta. Należności licencyjne kalkulowane są w oparciu o wartość sprzedaży oraz dodatkowe warunki zawarte w umowie między stronami. Zgodnie z tą umową podatnik wypłaca należności licencyjne na podstawie faktury wystawionej przez brytyjskiego kontrahenta za okresy półroczne, z terminem płatności do 30 dnia następującego po miesiącu wystawienia faktury.

Stosownie do art. 12 umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz.U. z 1978 r. nr 7, poz. 20) spółka była zobowiązana do poboru podatku u źródła w wysokości 10 proc. należności licencyjnych wypłacanych na rzecz brytyjskiego kontrahenta. Jednak od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa konwencja podpisana między Polską a Wielką Brytanią. Czy w związku z wejściem w życie konwencji polsko-brytyjskiej przewidującej obowiązek zapłaty 5-proc. podatku u źródła od należności licencyjnych, do należności licencyjnych dotyczących drugiej połowy 2006 roku, których płatność nastąpi w roku 2007, należy stosować nowe przepisy?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej ustawa o CIT) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozumieniu art. 12 ust. 3 konwencji polsko-brytyjskiej określenie należności licencyjne oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Zatem art. 12 ust. 3 konwencji polsko-brytyjskiej wyraźnie wskazuje, że opodatkowaniu podlegają należności płacone, a więc dopiero z chwilą uregulowania zobowiązania powstaje obowiązek zapłaty podatku. Na gruncie postanowień konwencji polsko-brytyjskiej bez znaczenia pozostaje okres, którego należności dotyczą, oraz data wystawienia faktury.

W omawianym przypadku obowiązkiem podatnika wynikającym z przepisów prawa podatkowego jest pobranie w dniu dokonania wypłaty należności licencyjnej zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, a więc również z zastosowaniem zasad określonych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przekazanie kwoty podatku na rachunek urzędu skarbowego, jak również przesłanie temu urzędowi deklaracji o pobranym podatku (art. 26 ust. 3 ustawy o CIT).

Stąd o zastosowaniu stawki wynikającej ze zmienionej umowy polsko-brytyjskiej lub konwencji decyduje data wypłaty. Oznacza to, że podatnik może zastosować do dokonywanych wypłat należności licencyjnych (dotyczących drugiej połowy 2006 roku) stawkę określoną w nowej konwencji polsko-brytyjskiej, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika certyfikatem rezydencji.

Postanowienie ministra finansów z 22 sierpnia 2007 r., nr DD7-033-67/AZ/07/639

EWA MATYSZEWSKA