EKSPERT WYJAŚNIA

WOJCIECH PIETRASIEWICZ

doradca podatkowy, współpracujący z Baker & MCKenzie Doradztwo Podatkowe

W przeciwieństwie do przepisów Ordynacji podatkowej obowiązujących przed 1 lipca 2007 r., gdzie wniosek o wiążące interpretacje składany mógł być tylko przez podatnika, płatnika lub inkasenta oraz następcę prawnego podatnika, a także osobę trzecią odpowiedzialną za zaległości podatkowe, obecnie wniosek o wiążącą interpretację może złożyć każdy zainteresowany. Wniosek ten powinien być sporządzony na piśmie na odpowiednim formularzu. Nie ma więc żadnych przeszkód formalnych, aby jednostka samorządu terytorialnego, o ile jest zainteresowana interpretacją przepisów prawa podatkowego dotyczących jej działalności, składała wnioski o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kierowany do właściwego dyrektora izby skarbowej, który w imieniu ministra finansów jest upoważniony do wydawania interpretacji, podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku nieuiszczenia wymienionej opłaty w terminie, wniosek o wydanie interpretacji pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. W wielu sytuacjach jednostki samorządu terytorialnego korzystają ze zwolnienia podmiotowego od podatków czy opłat (np. zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwolnione od tej opłaty są m.in. jednostki samorządu terytorialnego). Zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego od podatków i opłat ma swoje uzasadnienie celowościowe, tym bardziej że w niektórych sprawach nadal właściwym organem do wydawania interpretacji jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

Należy jednak podkreślić, że przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazują na zwolnienie podmiotowe dla jednostek samorządu terytorialnego od obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. Również zwolnienie wynikające z przepisów ustawy o opłacie skarbowej nie będzie miało zastosowania w stosunku do opłaty za wydanie interpretacji - przepisy nie przewidują, że do tej opłaty zastosowanie mają przepisy dotyczące opłaty skarbowej.

Z tych względów jednostki samorządu terytorialnego tak jak każdy inny zainteresowany uzyskaniem interpretacji przepisów prawa podatkowego będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji wynoszącej 75 zł. Ta opłata dotyczy każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego objętego treścią składanego wniosku. Jeżeli więc w ramach jednego wniosku ujęte zostały zapytania dotyczące dwóch różnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, należna opłata wyniesie 150 zł. Brak uiszczenia opłaty we właściwej wysokości skutkował będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia dokonywane jest w formie postanowienia, na które zainteresowanemu składającemu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przysługuje zażalenie.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 14a-14p ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).