Dochody zagraniczne, których polski podatnik nie rozliczył w terminie, powodują powstanie zaległości podatkowej. Konsekwencją takiego zaniedbania będzie obowiązek zapłaty odsetek i grzywna.
Osoby, które są polskimi rezydentami, są opodatkowane od całości swoich dochodów, tj. uzyskanych w Polsce i poza granicami kraju. Bezwzględnie należy opodatkować dochody uzyskane za granicą z takich państw jak na przykład Austria, Holandia, Belgia, Dania, Finlandia, Islandia, USA. Z tymi państwami Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które nie zwalniają z rozliczenia zagranicznych dochodów w Polsce.
Oznacza to, że jeśli polski podatnik osiąga również dochody spoza Polski, we wspomnianych państwach, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.