DARIUSZ M. MALINOWSKI

doradca podatkowy

Tak

Organizator konkursu najprawdopodobniej postąpił prawidłowo. Podatek można wyliczyć według ogólnych zasad opodatkowania przychodów.

Należy domniemywać, że wysokość nagrody przekroczyła 760 zł, a więc zaistniał obowiązek podatkowy. Istotą konkursu jest zobowiązanie się przez organizatora na warunkach przewidzianych w regulaminie do wydania lub wypłaty nagrody dla uczestnika, który najlepiej, najszybciej wykona jakąś czynność lub dzieło. Oczywiście w wielu sytuacjach przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy, która powinna być traktowana jako utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, czyli przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Z opisanego przez czytelnika stanu faktycznego wynika, że właśnie tutaj mamy do czynienia z takim zindywidualizowanym i podlegającym ochronie przedmiotem konkursu. Problematyka podatkowa związana jest z warunkami konkursu. Organizator może bowiem nabyć własność dzieła konkursowego, jeżeli zastrzegł to w regulaminie. Kwestia ta ma decydujące znaczenie dla zobowiązań podatkowych laureata konkursu. Przychody z tytułu osobistego wykonywania usług skatalogowane zostały w art. 13 ustawy PIT. Wśród nich znajdują się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Mogą być więc zastosowane ogólne zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w takim konkursie (organizator wystawił czytelnikowi PIT 8C), czy też szczególne zasady opodatkowania, dotyczące przychodów uzyskiwanych z tytułu praw autorskich. Z samej swej istoty nagroda nie jest raczej związana z przeniesieniem praw autorskich na organizatora. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich ma charakter indywidualny i stanowić może potencjalnie dodatkowy przychód. Możliwe jest zatem teoretycznie zastosowanie łącznie opodatkowania nagrody oraz autorskiego dzieła - art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli poza nagrodą za najlepszą pracę, która honoruje zwycięstwo w konkursie, laureat otrzyma osobne wynagrodzenie za przeniesienie na organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy. Reasumując, nagroda w kwocie przekraczającej 760 zł doliczana jest do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zastosowane mogą być koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 20 proc. Jeżeli prawa autorskie, a konkretnie ich przeniesienie, wycenione zostały odrębnie, to w tej części można zastosować koszty uzyskania w wysokości 50 proc.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).