Podatnicy korzystający z możliwości odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej muszą pamiętać o złożeniu wraz z zeznaniem podatkowym PIT-36 lub PIT-37 załącznika PIT/O. Formularz ten przeznaczony jest do wpisania szczegółowych danych o dokonywanych przez podatnika odliczeniach od dochodu lub podatku. Informacje na temat odliczanej od podatku ulgi prorodzinnej podatnik wpisuje w części C w poz. 34-36 załącznika PIT/O. W tym miejscu należy podać liczbę dzieci, na które przysługuje ulga, i kwotę odliczenia z możliwością jej podziału (w dowolnych proporcjach) na podatnika i małżonka podatnika.

Podkreślić należy, że w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok podatnicy odliczający ulgę zobowiązani są określić w załączniku PIT/O tylko liczbę dzieci i wysokość ulgi. Zatem wypełniają wyłącznie część C załącznika. W aktualnym wzorze formularza znajduje się również nowa część E przeznaczona na wpisanie danych indentyfikacyjnych dzieci (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) oraz wskazanie okresu, za który przysługuje odliczenie. Wypełnienie części E będzie jednak wymagane dopiero przy rozliczeniu podatku za 2009 r.

Ministerstwo Finansów, przygotowując nowy formularz PIT/O, po prostu uwzględniło w nim wprowadzone od tego roku zmiany w przepisach o uldze prorodzinnej, nakazujące m.in. jej odliczanie proporcjonalnie do okresu wychowania dziecka. Jednak w rozliczeniu za rok ubiegły można odliczyć pełną kwotę ulgi także wtedy, gdy dziecko było wychowywane przez część roku, dlatego nie ma potrzeby wpisywania w PIT/O liczby miesięcy, za które przysługuje odliczenie, oraz szczegółowych danych identyfikujących dzieci.