DARIUSZ STOLAREK

doradca podatkowy w Zespole Doradztwa Podatkowego kancelarii Salans

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) obowiązującymi przed 1 stycznia 2007 r., przy spełnieniu określonych warunków, podatnikom przysługiwała tzw. ulga odsetkowa. Polegała ona na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi (rezydentowi polskiemu) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych, np. zakupu nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od dewelopera.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. ulga odsetkowa została zniesiona. Niemniej jednak, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę o PIT, podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt uprawniający do ulgi odsetkowej, ulga ta będzie przysługiwała na dotychczasowych zasadach - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Z punktu widzenia możliwości nabycia prawa do ulgi odsetkowej kluczowego znaczenia nabiera wyjaśnienie pojęcia udzielenie kredytu. W szczególności chodzi o ustalenie, jakie zdarzenie związane z procedurą przyznawania kredytu powinno mieć miejsce przed 1 stycznia 2007 r., aby można było mówić o udzieleniu podatnikowi kredytu: dzień złożenia wniosku, dzień otrzymania pozytywnej decyzji po dokonanej analizie wniosku czy może dzień podpisania umowy kredytowej.

Wydaje się, że o udzieleniu kredytu można mówić w sytuacji, gdy kredytobiorca ma prawną możliwość żądania wydania środków pieniężnych będących przedmiotem kredytu, zaś bank obowiązany jest do ich przekazania na rzecz kredytobiorcy. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia dopiero po podpisaniu umowy kredytowej.

Za dzień udzielenia kredytu nie można uznać dnia złożenia wniosku kredytowego, gdyż wniosek taki jest wyrazem chęci zawarcia umowy kredytowej przez potencjalnego kredytobiorcę i rozpoczyna jedynie procedurę badania jego zdolności kredytowej. Złożenie wniosku kredytowego nie wiąże się zatem w żaden sposób z możliwością żądania środków pieniężnych od banku i nie może być postrzegane jako udzielenie kredytu. Podobnie o udzieleniu kredytu nie można mówić w momencie wydania przez bank decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego. Mimo że decyzja ta jest potwierdzeniem zamiaru zawarcia umowy kredytowej przez bank, to nie ma ona znaczenia prawnego i jest jedynie wstępem do przygotowania i podpisania umowy kredytowej.

Ponadto za uznaniem, że przez udzielenie kredytu należy rozumieć podpisanie umowy kredytowej, może przemawiać także brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę o PIT.

W świetle powyższego przez udzielenie kredytu jako warunku koniecznego dla nabycia przez kredytobiorcę prawa do ulgi odsetkowej należy uznać zawarcie umowy kredytowej.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).