- Obecnie Dyrektywa VAT (Dyrektywa 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) pozwala państwom członkowskim na stosowanie obniżonej stawki podatku tylko na książki drukowane, zgodnie z załącznikiem nr III do dyrektywy VAT zawierającym wykaz towarów i usług, do których można stosować obniżone stawki. Na tym etapie prac legislacyjnych nie jest jeszcze znane dokładne brzmienie przepisów zmieniających treść załącznikiem nr III. Przewiduje się jednak, że zmiana Dyrektywy VAT umożliwiająca opodatkowanie obniżoną stawką VAT sprzedawanych na elektronicznych nośnikach danych wejdzie w życie w 2010 roku.

● Co ta zmiana będzie oznaczać w praktyce?

- W każdym kraju UE książki sprzedawane na elektronicznych nośnikach będą mogły korzystać z obniżonej stawki VAT. Jednak nie oznacza to, że każde państwo członkowskie musi wprowadzić obniżoną stawkę VAT na tego rodzaju sprzedaż, bo dyrektywa VAT pozostawia państwom swobodę w tym zakresie.

● Czyli pozostaje sprawą otwartą, czy Polska wprowadzi obniżoną stawkę VAT na książki na elektronicznych nośnikach danych?

- Tak. Obecnie ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje obniżoną stawkę VAT w wysokości 7 proc. tylko na książki wytwarzane metodami poligraficznymi. Nierozszerzenie zakresu stosowania obniżonej stawki VAT na książki na elektronicznych nośnikach danych może się jednak okazać sprzeczne z orzeczeniem ETS w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (C-109/02). W tym orzeczeniu Trybunał wskazał, że państwa członkowskie stosujące obniżone stawki VAT muszą uwzględnić podstawową zasadę systemu VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, która wyklucza wprowadzenie preferencyjnego opodatkowania określonych towarów lub usług, wyłączając jednocześnie z tego preferencyjnego opodatkowania towary i usługi, które są podobne do tych objętych obniżoną stawką. Książki drukowane i książki na elektronicznych nośnikach danych są niewątpliwie podobnymi towarami.