~ Znajoma źle wypełniła swojej koleżance PIT za 2007 rok, bo nie uwzględniła ulgi na samotnie wychowującą dziecko i koleżanka złożyła korektę i wniosek o zwrot nadpłaty podatku. Urząd skarbowy odmówił, podając powód upływu roku. Jak i na jakiej podstawie prawnej można jej pomóc? Niby prawo unijne mówi o pięcioletnim okresie roszczeń do podatnika i od podatnika - pyta waldi57 na internetowym forum gazetaprawna.pl

Samotni rodzice oraz opiekunowie prawni mają możliwość preferencyjnego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu roku. Polega ono na tym, że podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Taki sposób preferencyjnego opodatkowania dotyczy osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci: małoletnie; bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące w szkołach polskich i zagranicznych. Warunkiem rozliczenia jest to, aby dzieci w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub z tytułu zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. 3088,68 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jednak to nie wszystko, bo ustawa o PIT wyraźnie określa, że taki sposób opodatkowania nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli po 30 kwietnia. Oznacza to, że jeśli podatnik nie uwzględnił rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci do końca kwietnia, to korekta złożona po tym czasie będzie bezskuteczna. Okres pięcioletni, w ciągu którego można składać korektę zeznań, czyli do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie będzie miał tu zastosowania.