JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ PREZYDENT

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż akcesoriów komputerowych, fotograficznych i GSM za pośrednictwem internetu poprzez założoną stronę internetową, jak też za pośrednictwem wyspecjalizowanych w aukcjach portali internetowych. Po dokonaniu zamówienia bądź wygraniu aukcji internetowej klient wpłaca przelewem lub za pobraniem należną za towar kwotę. Następnie podatnik wysyła klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej zamówiony towar. Za każdym razem do faktury za towar jako odrębną pozycję podaje koszty przesyłki podwyższone o 22-proc. VAT za świadczone usługi pocztowe, który odprowadza do urzędu skarbowego. Podatnik zamierza zmienić formę rozliczania się z kosztów przesyłek pocztowych i formę ich prowadzenia. Po zawiązaniu z klientem umowy i po udzieleniu przez klienta pełnomocnictwa koszt wysłania towaru za pośrednictwem poczty polskiej ponosić będzie podatnik (sprzedający), a następnie klient (kupujący) będzie zwracał koszt przesyłki. Zwrot stanowić będzie równowartość kosztów wysyłki pocztowej, zaś nadanie przesyłki - na mocy udzielonego pełnomocnictwa - będzie dokonane przez podatnika w imieniu i na rzecz klienta (kupującego). Czy udzielenie pełnomocnictwa do wysłania w imieniu i na rzecz klienta zamówionego towaru podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej (wystawianie pełnomocnictw przez klientów zamawiających towary drogą elektroniczną)?

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. A zatem nie wszystkie pełnomocnictwa (odpisy, wypisy, kopie) podlegają opłacie skarbowej, a jedynie takie, które stanowią dokument składany w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 245 kodeksu postępowania cywilnego przez pojęcie dokument pełnomocnictwa należy rozumieć materialnie istniejący wytwór zawierający oświadczenie mocodawcy o odpowiedniej treści, opatrzony jego podpisem własnoręcznym lub elektronicznym. Do czasu złożenia takiego dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie nie powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

W sytuacji podatnika obowiązek zapłaty nie powstanie w momencie udzielenia pełnomocnictwa, a dopiero najprawdopodobniej w chwili wykazywania przez podatnika przed organami skarbowymi, że ze względu na istnienie pełnomocnictw jest zwolniony z obowiązku w zakresie VAT - o ile organy skarbowe będą domagały się złożenia tych pełnomocnictw lub ich odpisów wypisów kopii w toku prowadzonego przez nie postępowania.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego prezydenta miasta Białegostoku z 10 sierpnia 2007 r. (nr Fn.IV.0717-I-2/2007)

EWA MATYSZEWSKA