Przychody z tytułu transakcji na giełdach papierów wartościowych uzyskane przez polskich inwestorów, będących polskimi rezydentami podatkowymi, podlegają opodatkowaniu 19-proc. podatkiem liniowym. Zasada ta dotyczy zarówno przychodów, których źródłem jest polska oraz każda inna zagraniczna giełda, na której notowane są instrumenty finansowe będące przedmiotem sprzedaży polskiego podatnika. Dochody giełdowe trzeba wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że przy rozliczeniu tych dochodów uzyskiwanych poza terytorium Polski zastosowanie znajdą postanowienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Niezależnie od tego, czy Polska podpisała z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w odniesieniu do rozliczenia dochodów z papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, w przepisach o PIT przyjęte zostały pewne zasady rozliczeniowe.

I tak w przypadku gdy polski inwestor uzyskuje dochody zarówno z warszawskiej, jak i z giełdy znajdującej się poza granicami Polski, to dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Taką samą zasadę stosuje się w odniesieniu do inwestora polskiego uzyskującego tego rodzaju dochody wyłącznie poza granicami Polski.

Dokonując rozliczenia rocznego w zeznaniu PIT-38, podatnik wykazuje przychody uzyskane za granicą w części C w poz. 2 (inne przychody), natomiast kwotę podatku zapłaconego za granicą w części D w poz. 33, podając przy tym w poz. 31 stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oprócz tego uzyskany za granicą dochód, jak również całkowity zapłacony tam podatek, należy wykazać w dołączonym do zeznania druku PIT/ZG w części C.3. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Dochody z zagranicy i zapłacony podatek wykazuje się po przeliczeniu na złote.

Ważne!

Artykuł 30b ustawy o PIT określający sposób opodatkowania dochodów z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych ma zastosowanie do tych źródeł przychodów bez względu na miejsce ich uzyskania