IZBA SKARBOWA W POZNANIU o wysokości podatku

Źle wykorzystaną ulgę trzeba doliczyć do dochodu

Jeśli podatnik skorzystał z ulgi na budowę domu i w okresie dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ukończył budowę nieruchomości, dokona jej zbycia, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi poprzez doliczenie jej do dochodu roku podatkowego, w którym miało miejsce zbycie.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA : Podatnik w 1999 roku kupił mieszkanie. Skorzystał z ulgi na wynajem. W latach 1999 i 2000 mieszkanie kosztowało 170 tys. zł. Termin, kiedy podatnik bez konsekwencji mógłby sprzedać mieszkanie, mija 1 stycznia 2011 r. Podatnik to mieszkanie chciałby sprzedać wcześniej. Jaką kwotę będzie musiał dopisać do dochodu za rok 2009, jeśli wtedy sprzeda mieszkanie?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., podatnikom przysługiwała ulga polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku.

Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. nr 104, poz. 1104) uchyliła art. 26 ust. 1 pkt 8 stanowiący o uldze, a także ust. 2-4 oraz ust. 8-12. Ustęp 7 tego artykułu otrzymał nowe brzmienie.

Ponadto w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z art. 26 ust. 10 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r. stosuje się art. 26 ust. 10-12.

Przepisy tego artykułu stanowiły, że jeżeli przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń na podstawie ust. 1 pkt 8:

1) nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub

2) wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub

3) dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela

- podatnik jest zobowiązany wykazać w zeznaniu i doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym zaistniały te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10 proc. za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.