NOWOŚĆ

Wczoraj minister finansów ogłosił konkurs na dyrektorów izb skarbowych w Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Kato- wicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. To aż 14 stanowisk na 16 możliwych. Konkursem nie zostały objęte tylko dwie izby - w Opolu i Zielonej Górze.

Urzędnicy podejrzewają, że wynika to z faktu, że w 14 ośrodkach, które mają wziąć udział w konkursie, nie ma dyrektorów, a jedynie pełniący obowiązki dyrektora. Podkreślają, że są zdziwieni tą sytuacją.

Ministerstwo Finansów w roz- mowie z GP wskazało, że potrzeba przeprowadzenia konkursu na dyrektorów 14 izb skarbowych wynika z faktu, że parlament nie uchwalił ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która zawierała m.in. nowe zasady powoływania pracowników na te stanowiska.

- W związku z tym, że nie ma szans na uchwalenie tej ustawy, resort finansów postanowił nie przedłużać istniejącego stanu tymczasowości i zorganizował konkurs na dyrektorów na dotychczasowych zasadach - podkreślił Jakub Lutyk, rzecznik prasowy resortu finansów.

Na uczestnictwo w konkursowych szrankach nie zostało wiele czasu. Zaledwie dwa tygodnie. Komunikat o naborze na dyrektorów izb ukazał się 13 września, a zainteresowani dokumenty muszą złożyć lub wysłać do 28 września 2007 r.

Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Finansów w pok. 4322 lub przesłać pocztą listem poleconym w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (w przypadku nadania na poczcie, decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w...

Uczestnicy konkursu dopuszczeni do wzięcia w nim udziału zostaną pisemnie zawiadomieni o terminie i miejscu konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w formie egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej - w formie testu zawodowego i zadań sytuacyjnych oraz ustnej - w trakcie której ocenie podlegają zdolności organizatorskie oraz predyspozycje do kierowania zespołami pracowniczymi.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KONKURSU

Osoby zainteresowane konkursem muszą złożyć:

 • zgłoszenie do konkursu,
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w urzędzie albo organie podległym MF,
 • odpisy świadectw pracy,
 • odpisy dokumentów określających poziom i kierunek wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • pisemną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • posiadane oceny dotychczasowej pracy,
 • syntetyczne opracowanie planu zamierzonych działań na stanowisku dyrektora izby skarbowej i sposobu jego realizacji.

28 września

mija termin nadsyłania dokumentów do konkursu na stanowisko dyrektora jednej z 14 izb skarbowych

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl