Zmiana prawa Związki zawodowe skarbówki popierają pomysł utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Ich zdaniem reforma jest konieczna, a jej kształt korzystny dla pracowników.

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność przedstawiła swoje stanowisko w sprawie ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej (datowane na 10 sierpnia 2007 r.). Urzędnicy skarbówki popierają reformę zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów. Ich zdaniem, poparcie to jest przejawem przekonania, że reforma służb skarbowych jest konieczna, a wiele rozwiązań proponowanych w projekcie jest korzystnych dla pracowników, m.in. najniższe wynagrodzenie urzędników skarbowych nie niższe niż trzykrotność minimalnego wynagro- dzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dodatkowy urlop wypoczynkowy po spełnieniu określonych warunków, dodatkowe urlopy zdrowotne dla pracowników, możliwość kontynuowania zatrudnienia przez osoby nieposiadające wyższego wykształcenia, lecz mające właściwe doświadczenie i kwalifikacje.

Poparcie jest także efektem przeprowadzonych w ostatnim czasie konsultacji społecznych, które prowadzone były w sposób umożliwiający bezpośrednią wymianę poglądów i skutkowały wprowadzeniem rozwiązań korzystniejszych dla pracowników niż proponowane wcześniej.

Pracownicy skarbówki zastrzegają jednak, że poparcie dla reformy może zostać wycofane w każdym przypadku: zmiany w zakresie określenia najniższej płacy zasadniczej w KAS, niewprowadzenia dla pracowników egzekucji administracyjnej rozwiązań zastępujących aktualne wynagrodzenia prowizyjne na warunkach co najmniej takich samych jak dotychczas, braku gwarancji zachowania poziomu aktualnych średnich wynagrodzeń dla wszystkich poszczególnych grup zawodowych w służbie skarbowej, wycofania się z proponowanych rozwiązań korzystnych dla pracowników, realizacji konsultacji społecznych dotyczących aktów wykonawczych do ustawy o KAS.

Ważne!

Krajowa Administracja Skarbowa ma zostać powołana z dniem 1 lipca 2008 r. z połączenia dzisiejszych pracowników administracji skarbowej i służby celnej

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl