ORZECZENIE

Podatnik nabył lokal użytkowy o powierzchni 9,5 mkw. Następnie złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wskazał, że dokonał przebudowy pomiesz- czenia niemieszkalnego. Organ podatkowy wystąpił do właściwego inspektora nadzoru budowlanego o stwierdzenie, czy nastąpiła zmiana przeznaczenia tego lokalu.

Inspektor stwierdził, że podatnik nie wystąpił o dokonanie zmiany. Jednocześnie wszczął postępowanie oraz nałożył obowiązek sporządzenia ekspertyzy odnośnie do dopuszczalności dokonanej zmiany.

Po uzyskaniu żądanej odpowiedzi organ podatkowy odmówił zwrotu. Wskazał, że w wyniku przebudowy nie powstał lokal mieszkalny, który spełniałby określone warunki dla lokalu mieszkalnego.

W odwołaniu podatnik wskazał, że sprawa została rozpatrzona formalistycznie. Nie uwzględniono, że lokal jest wykorzystywany jako mieszkanie. Organ II instancji jednak utrzymał w mocy decyzję odmowną.

WSA w Szczecinie oddalił skargę. Wskazał, że zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z przebudową (przystosowaniem) lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne przysługuje, jeżeli w jej wyniku powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone odrębnymi przepisami.

Tymi przepisami są m.in. rozporządzenia ministra budownictwa dotyczące warunków technicznych budynków. Określają one, że lokal mieszkalny jednopokojowy musi mieć co najmniej 16 mkw. i kuchnię. Lokal podatnika w wyniku dokonania jakiejkolwiek przebudowy nie spełni tych wymogów. Sam fakt zamieszkiwania nie ma znaczenia dla uznania go za lokal mieszkalny.

Sygn. akt I SA/Sz 39/07

JOANNA SMAFUR

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte