PORADA

W ubiegłym roku podatnik wraz z zeznaniem rocznym złożył aktualizację NIP-3, podając w nim numer rachunku bankowego, na który miała wpłynąć nadpłata podatku. W tym roku również wykazał nadpłatę.

- Czy po raz kolejny powi- nienem w urzędzie skarbowym podać numer konta, aby otrzymać zwrot nadpłaty na konto - pyta nasz czytelnik.

Marcin Sękowski, aplikant radcowski z Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza, wyjaśnia, że podatnicy, na których prawo nie nakłada obowiązku posiadania rachunku bankowego (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), mogą wybrać formę zwrotu nadpłaty podatku pomiędzy bezgotówkową a gotówkową. Podatnik może żądać zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy. W tym celu powinien zwrócić się do organu podatkowego ze stosownym żądaniem. Należy stwierdzić, że zamieszczenie w formularzu NIP-3 informacji o rachunku stanowi zgłoszenie takiego żądania. NIP-3 zawiera bowiem rubrykę B7 przeznaczoną na wskazanie numeru rachunku bankowego w sytuacji, gdy podatnik wybiera tę formę zwrotu nadpłaty.

- Co więcej, jeśli podatnik wskazał taki rachunek, a następnie przestaje być zainteresowany zwrotem nadpłaty w tej formie, powinien dokonać stosownej aktualizacji, zaznaczając w NIP-3 pozycję nr 57: rezygnacja. Nie znajduje podstaw prawnych twierdzenie, że wyrażenie tego żądania przez podatnika dotyczy tylko jednorazowego zwrotu nadpłaty na rachunek. Należy przyjąć, że żądanie zachowuje aktualność dopóki nie zostanie odwołane - podkreśla Marcin Sękowski.

Dodaje, że w praktyce zdarza się jednak, że organy podatkowe nie postępują zgodnie z tą zasadą. Dlatego, by zabezpieczyć się przed potrąceniem opłaty za przekaz, podatnik może wraz z zez- naniem rocznym złożyć pismo zawierające żądanie, by zwrot podatku nastąpił na rachunek bankowy, lub wskazać ponownie numer rachunku bankowego w pozycji 123 PIT-37: inne informacje, w tym ułatwiające kontakt.

- W razie niezgłoszenia żądania zwrotu nadpłaty na konto, zwrot następuje w gotówce. Może to mieć miejsce, według uznania organu podatkowego, w kasie lub w drodze przekazu pocztowego. Tylko gdy nadpłata nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (aktualnie 8,80 zł), jej zwrot następuje w kasie - wyjaśnia Marcin Sękowski.

- Nadpłata zwracana za pośrednictwem poczty pomniejszana jest o koszt opłaty za przekaz, która zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej wynosi obecnie 4,70 zł plus 1 proc. wartości przekazu - podsumowuje ekspert Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza.

Ważne!

Numer rachunku bankowego, na który ma wpływać nadpłata PIT, podaje się w zgłoszeniu NIP-3