JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

starszy menedżer, doradca podatkowy w Pricewaterhouse-Coopers

Polak pracujący w Rosji i będący rosyjskim rezydentem podatkowym może skorzystać z wielu ulg, odliczeń i zwolnień podatkowych.

Część wymienionych typów dochodu jest zwolniona z opodatkowania PIT. Przykładowo opodatkowaniu nie podlegają składki na ubezpieczenie społeczne, emerytury, odprawa w wyniku zwolnień grupowych pracowników czy np. odsetki zgromadzone na rachunku banku rosyjskiego (do określonego limitu).

Zwolnione z podatku są również kwoty płacone na rzecz pracownika przez pracodawcę od dochodu netto osiąganego przez pracownika, na leczenie zdrowotne pracownika i jego rodziny w licencjonowanych ośrodkach medycznych.

Kolejnym zwolnieniem objęte zostały dodatkowe kwoty wypłacane pracownikowi przez pracodawcę, a przewyższające jego miesięczną pensję. Kwota taka nie może jednak przekroczyć limitu 4 tys. rubli.

Niewątpliwie jednym z najciekawszych i znaczących odliczeń jest możliwość odliczenia przez podatnika, np. kosztów, wydatków związanych z nabyciem, remontem mieszkania lub domu oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na ten cel. Limit odliczenia na te wydatki wynosi 1 mln rubli. Odsetki od zaciągniętego kredytu mogą być odliczone w całości. Zaznaczyć jednak należy, że odliczenie takie możliwe jest tylko raz w życiu i dostępne jest tylko dla rezydentów podatkowych Federacji Rosyjskiej.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Federacji Rosyjskiej, którzy sprzedadzą np. dom, apartament, daczę lub działkę, a nieruchomość ta była w ich posiadaniu krócej niż trzy lata, mogą skorzystać z odliczenia do limitu 1 mln rubli. Uwagę należy zwrócić jeszcze na jeden aspekt sprzedaży nieruchomości, patrząc z perspektywy czasowej posiadania nieruchomości. Mianowicie, jeśli taka nieruchomość była w posiadaniu podatnika dłużej niż trzy lata może on w całości odliczyć osiągnięty w ten sposób dochód.

Dochód osiągnięty ze sprzedaży innych składników majątku niż wymienione, a będący w posiadaniu podatnika krócej niż trzy lata, może być odliczony od osiągniętego dochodu w wysokości przewidzianego limitu 125 tys. rubli. Dochód taki będzie zwolniony w całości analogicznie do sprzedaży nieruchomości, gdy podatnik był w posiadaniu danego majątku powyżej trzech lat.

Aby skorzystać z wymienionych odliczeń, należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym niezbędną dokumentację z zeznaniem rocznym za dany rok podatkowy, w którym nieruchomość lub inne prawa majątkowe zostały zbyte.

Poza wymienionymi ulgami i odliczeniami w rosyjskim PIT istnieje jeszcze wiele ulg podatkowych, takich jak np. ulga zdrowotna czy ulga związana z wydatkami na edukację. Są to jednak ulgi krótkoterminowe i w mniejszym stopniu odczuwalne przez podatnika z punktu widzenia złagodzenia obciążenia podatkowego.