Zmiana prawa

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj senacki projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projekt likwiduje istniejącą nierówność w zakresie odliczania różnicy VAT naliczonego nad należnym przez podatników - nabywców produktów rolnych.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) prawa do odliczenia pozbawieni są w praktyce podatnicy, którzy zapłacili na nabywane produkty rolne rolnikowi ryczałtowemu przed wystawieniem faktury VAT RR. W przeciwieństwie do podatników, którzy dokonali zapłaty po wystawieniu faktury, tracą oni prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie są w stanie zrealizować warunku odliczenia określonego w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT, tj. nie mogą podać numeru i daty wystawienia faktury VAT RR w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty.

Projektowana ustawa zmienia obowiązujący przepis, umożliwiając podatnikom podanie danych identyfikacyjnych dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty na wystawionej fakturze. Zgodnie z założeniami projektu przepis w nowym brzmieniu miał być stosowany również do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji dokonali zapłaty należności za produkty rolne przed dniem wystawienia faktury wykreślenie tego przepisu z ustawy, z uwagi na jego nieprecyzyjność.

Nowelizacja przewiduje jednocześnie dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r. (sygn. akt SK 36/06). Trybunał orzekł wówczas o niezgodności z konstytucją analogicznego rozwiązania obowiązującego na gruncie starej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nowelizacja nie spowoduje skutków budżetowych. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie.