Z praktyki wynika, że księgowi mają problemy z właściwą identyfikacją podlegających kapitalizacji różnic kursowych od kredytów i pożyczek, a także od zobowiązań inwestycyjnych oraz własnych środków pieniężnych w walucie obcej. Według Anny Wach, menedżera Działu Audytu w Deloitte, księgowi często kapitalizują tylko zrealizowane różnice kursowe od kredytów/pożyczek czy zobowiązań inwestycyjnych w okresie trwania inwestycji. Pomijają natomiast różnice kursowe niezrealizowane powstające z wyceny na dzień bilansowy lub dzień przyjęcia do używania środka trwałego niespłaconych kredytów/pożyczek oraz zobowiązań inwestycyjnych w walucie obcej.

Zdaniem eksperta zdarzają się również przypadki kapitalizowania zrealizowanych różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walucie obcej w sytuacji, gdy wykorzystywane były one do zapłaty zobowiązań inwestycyjnych (różnic między kursem wpływu i wypływu środków pieniężnych w obcej walucie z własnego rachunku).

- Tymczasem zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) cena nabycia/koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, powstały do dnia bilansowego lub dnia przyjęcia do używania środka trwałego - twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że przepis określa jasno, że jedynymi kosztami finansowymi, jakie można kapitalizować, są koszty finansowe związane z zaciągniętymi zobowiązaniami służącymi finansowaniu środków trwałych. Według Anny Wach są to odsetki oraz różnice kursowe od kredytów/pożyczek oraz zobowiązań inwestycyjnych naliczone memoriałowo za okres trwania inwestycji do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, jak również prowizje i opłaty bankowe związane z zaciągniętymi kredytami służącymi finansowaniu inwestycji.

Oznacza to, że nie jest prawidłowe kapitalizowanie jedynie zrealizowanych odsetek i różnic kursowych, jak również kapitalizowanie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych wykorzystanych do zapłaty zobowiązań.

Ważne!

Kapitalizować można jedynie koszty finansowe związane z zaciągniętymi zobowiązaniami służącymi finansowaniu środków trwałych

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl