W 2021 r. planujemy modernizację stadionu miejskiego, w tym wyposażenia, co wiąże się ze znacznymi wydatkami – rzędu 200–250 tys. zł. Jak je należy zaklasyfikować?
Z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych m.in. wynika, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a te w szczególności obejmują zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Istnieje więc materialno-prawna podstawa do wydatkowania wskazanych środków z budżetu samorządu terytorialnego.
Uwzględniając charakter prawny wydatku na remont stadionu miejskiego, można zastosować podziałkę klasyfikacyjną w zakresie działu oznaczonego jako 926, czyli „Kultura fizyczna”. Zaś adekwatnym rozdziałem będzie rozdział 92601 oznaczony jako „Obiekty sportowe”. Natomiast z racji specyfiki realizowanego zadania majątkowego wskazane jest ujęcie podanych wydatków w paragrafie 6050 oznaczonym jako „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
Podstawa prawna
• art. 50 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
• art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175)
• rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1340)