Podatek od nieruchomości. Kto płaci?

W pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jakie nieruchomości będą podlegały omawianej opłacie.

W tym celu musimy zajrzeć do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170). Zgodnie z jej art. 2 opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa definiuje również co powinniśmy rozumieć przez ww. pojęcia. I tak budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Będą więc do nich należały przykładowo: mieszkania, domy czy garaże.

Budowla to natomiast obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budowlami będą m.in. takie obiekty jak: mosty, wiadukty, lotniska, tunele, składowiska odpadów.

Skoro już wiemy jakie nieruchomości podlegają omawianemu opodatkowaniu, to pora wyjaśnić kto będzie zobowiązany do jego uiszczenia.

W świetle art. 3 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2021 r.?

Jak to już zostało zasygnalizowane właścicieli nieruchomości czeka aż 3,9 proc. podwyżka. Czy to oznacza, że wszyscy zapłacą więcej? Otóż nie. Podwyższone zostały bowiem wyłącznie stawki maksymalne wyznaczane w drodze obwieszczenia Ministra Finansów.

Wysokość podatku od nieruchomości określa natomiast rada gminy w drodze uchwały. Nie może on jednak przekroczyć wspomnianych stawek maksymalnych. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby był on niższy aniżeli stawki określone w obwieszczeniu.

I tak stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2021 r. będą wynosiły:

 • budynki mieszkalne - 0,85 zł za 1 mkw
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 24,84 zł za 1 mkw
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,62 zł za 1 mkw
 • budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 5,06 zł za 1 mkw
 • budynki pozostałe - 8,37 zł za 1 mkw
 • budowle - 2 proc. wartości
 • grunty związane z prowadzeniem działalności - 0,99 zł za 1 mkw
 • grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi - 4,99 zł za 1 ha
 • grunty pozostałe - 0,52 zł za 1 mkw
 • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 3,28 zł za 1 mkw

Gdzie i kiedy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada
Ważne: Podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach i terminach.

Podatek można zapłacić:

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Informacja o sposobie płatności podatku powinna znajdować się na stronie każdej gminy.