Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie będzie nadawał numery schematów podatkowych oraz unieważniał już nadane, a także pozyskiwał niezbędne informacje od promotorów, korzystających i wspomagających.
Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Co do zasady, zgodnie z ordynacją podatkową kompetencje w tym zakresie przysługują szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Reklama
Minister zamierza natomiast delegować je na dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w celu „sprawnej realizacji obsługi zgłoszeń o schematach podatkowych”.
Nie zmieni się zasada, że szef KAS zajmuje się oceną i analizą informacji o schematach podatkowych. Są to bowiem zadania o charakterze nadzorczym i analitycznym.
Dyrektor IAS w Olsztynie będzie mógł natomiast:
  • nadawać numery schematów podatkowych (NSP), o których mowa w art. 86g ust. 2 ordynacji;
  • nadawać numery zgłoszenia transgranicznego schematu podatkowego (NZSPT), o których mowa w art. 86a par. 1 pkt 5a ordynacji;
  • przekazywać potwierdzenie nadania NSP podmiotom zgłaszającym informacje o schemacie podatkowym;
  • występować do promotorów, korzystających i wspomagających, o uzupełnienie zgłoszenia lub wyjaśnienie wątpliwości związanych z przekazanymi informacjami;
  • wydawać postanowienia o odmowie nadania NSP i o unieważnieniu już nadanego NSP;
  • pozostawiać informacje o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia (gdy np. zostały przekazane przez podmiot nieuprawniony). 
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ‒ w uzgodnieniach międzyresortowych