Nawet w przypadku uzyskania przychodów w wysokości niepowodującej powstania obowiązku zapłaty podatku bądź też poniesienia straty z prowadzonej działalności gospodarczej lub w inwestycjach giełdowych podatnik ma obowiązek rozliczenia się z fiskusem i złożenia zeznania rocznego.

Bez informacji PIT-11

Z rozmowy z pracownikami Izby Skarbowej w Zielonej Górze wynika, że z obowiązku złożenia zeznania nie są również zwolnieni podatnicy, którym płatnik nie wystawił informacji PIT-11. Podatnik, który takiej informacji nie otrzymał, powinien podjąć niezwłoczne starania o jej uzyskanie od swojego płatnika lub wypełnić zeznanie na podstawie posiadanych przez siebie danych (odcinki dotyczące wypłaty wynagrodzeń, umowa o pracę, wyciągi bankowe itp.) albo danych możliwych do uzyskania z ZUS. Zeznanie takie należy złożyć w urzędzie skarbowym z informacją, że z uwagi na brak informacji PIT-11 zawiera ono dane przybliżone. Do zeznania warto także załączyć pisma wysyłane do płatnika, jako dowód na podjęcie próby uzyskania od niego informacji PIT-11.

Sprawdzanie zeznania

W momencie składania zeznania rozpoczyna się jego weryfikacja pod kątem kompletności, poprawności danych, wyliczeń arytmetycznych.

- Polega ona na tym, że sprawdza się zgodność danych personalnych wykazanych na pierwszej stronie zeznania z danymi rejestracyjnymi będącymi w dyspozycji urzędu (NIP, PESEL, personalia, miejsce zamieszkania); urzędnicy sprawdzają też, czy zeznanie jest podpisane. Następuje również wstępna weryfikacja wyliczeń podatkowych z dalszych stron zeznania i kompletności załączników - wyjaśnia Andrzej Pieczko.

Dodaje, że etap ten odbywa się w obecności podatnika. Następnie zeznanie przekazywane jest z sali obsługi klienta do działu wymiarowego, gdzie jest wprowadzane do systemu informatycznego. Na tym etapie następuje głębsza weryfikacja zeznań i podział na zerowe, z przypisem i z odpisem. Dokumenty z odpisem (nadpłatą) są w pierwszej kolejności kierowane do działu księgowości, gdzie następuje sprawdzenie konta podatnika. Częste są sytuacje, gdy zwrot pomniejszany jest o ewentualne zaległości wobec fiskusa.

Pracownicy urzędu rozpoczynają także podział zeznań na kategorie: bez wątpliwości, do uzupełnienia i wyjaśnienia, do sprawdzenia podstawy odliczeń, do postępowania kontrolnego przez inne wyspecjalizowane komórki i instytucje.

- Zeznania są wprowadzane do systemu i poddawane sprawdzeniu w innej formie. W posiadaniu urzędu są dokumenty i informacje pozwalające na weryfikację lub jej ukierunkowanie zanim podatnik otrzyma wezwanie do stawienia się w urzędzie z dokumentami - informacje o dochodach (PIT-11), o transakcjach (PCC, SD) itp. - informuje Andrzej Pieczko.