Zeznanie roczne należy złożyć na formularzu według ustalonego wzoru. W zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 obowiązują cztery formularze - PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38.

Jaki druk wypełnić

Jak wyjaśniają pracownicy Izby Skarbowej w Zielonej Górze deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Dotyczy to w szczególności dochodów z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej; emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych); świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych; należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną; zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; stypendiów; przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej); przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych; świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym; należności z umowy aktywizacyjnej.

Ponadto PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy: nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej; nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci; nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Deklarację PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów po pierwsze, prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej; działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Po drugie, podatnicy którzy uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach; od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek; ze źródeł przychodów położonych za granicą; z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Po trzecie, podatnicy którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego.

Po czwarte podatnicy, którzy są zobowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT.

Po piąte, podatnicy którzy sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego.

Po szóste, osoby, które są zobowiązane doliczyć do dochodów dochody małoletnich dzieci.

Po siódme, podatnicy którzy obniżają dochód o straty z lat ubiegłych.

Ósma grupa, to podatnicy, którzy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Po dziewiąte, wykazują należny podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości.

PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj. dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Ostatni druk, czyli formularz PIT-38, wypełniają podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

•  odpłatnego zbycia: papierów wartościowych; pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka); pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających; udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

•  objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Termin złożenia zeznania

Niezwykle ważne jest złożenie zeznania we właściwym terminie.

- Niedotrzymanie terminu złożenia zeznania lub niezłożenie go w ogóle powoduje bowiem negatywne konsekwencje dla podatnika. Termin złożenia zeznania został określony przez ustawodawcę. Rozliczając się za 2007 rok, podatnik ma czas na złożenie zeznania do 30 kwietnia 2008 r. W wyjątkowych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może - na wniosek podatnika - termin ten odroczyć. Aby jednak tak się stało, wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu i powinien być należycie uzasadniony - tłumaczy Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

Sposoby złożenia zeznania

Zeznania roczne można składać w sposób tradycyjny, czyli osobiście w siedzibie urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika lub nadając je za pośrednictwem poczty. Zdaniem specjalistów z zielonogórskiej izby skarbowej warto pamiętać, że w przypadku wysłania zeznania pocztą o zachowaniu terminu do jego złożenia decyduje data stempla pocztowego.

- W części urzędów skarbowych funkcjonują również specjalne urządzenia do przyjmowania zeznań zwane urzędomatami. Urzędomaty przyjmują zeznania i wystawiają potwierdzenie ich złożenia. Zaletą tych automatów jest przede wszystkim dłuższy czas funkcjonowania, są bowiem czynne również po godzinach pracy urzędów - radzi Andrzej Pieczko.

OSTATNI DZIEŃ:

30 kwietnia 2008 r.

na złożenie PIT za 2007 rok