Jeśli na początku zeznania małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, ustalą, że żona jest podatnikiem, a mąż małżonkiem, powinni zachować taką kolejność do końca. Eksperci Izby Skarbowej w Bydgoszczy podkreślają, że w sytuacji, gdy małżonkowie pomylą kolejność danych w dalszych częściach zeznania, może dojść do błędnego wyliczenia podatku. W szczególności ważne jest prawidłowe wpisanie składek na ubezpieczenia społeczne.

- Wysokość odliczeń od dochodu z tytułu składek nie może przekroczyć dochodu danego podatnika - podkreśla Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Małżonkowie, którzy popełnią błąd we wspólnym PIT, mogą go skorygować. Jak wyjaśniają pracownicy bydgoskiej izby skarbowej, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

- Chcąc skorygować zeznanie małżonkowie sporządzają je w całości, wraz z załącznikami, raz jeszcze. Wraz z korektą składa się pismo zawierające uzasadnienie przyczyn korekty (pomyłka, zagubienie dokumentów, odnalezienie dokumentów, nieprawidłowa interpretacja przepisów, zmiana decyzji w zakresie odliczeń itp.) - podpowiada Maciej Cichański.

Nasz rozmówca zauważa też, że dokonanie korekty po 30 kwietnia 2008 r. nie może zmienić sposobu opodatkowania dochodów małżonków. Nie można korygować zeznania rocznego PIT w czasie trwania kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego, jeżeli ta kontrola czy postępowanie dotyczą korygowanego zeznania.

Po ich zakończeniu nadal można dokonywać korekty, jednak w przypadku korekty po zakończeniu postępowania podatkowego korektę można złożyć jedynie w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.