Rodzice mogą połączyć swoje dochody z dochodami małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, gdy przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, chyba że są to dochody wskazane w ustawie o PIT, które nie podlegają kumulacji z dochodami rodziców, lecz są odrębnie opodatkowane u dzieci. Zdaniem pracowników Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, to żadne dochody dzieci nie podlegają kumulacji z dochodami rodziców.

Eksperci warszawskiej izby skarbowej podkreślają, że reguła zaliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców lub osób samotnie je wychowujących odnosi się wyłącznie do dochodów małoletnich dzieci własnych lub przysposobionych. Dzieci własne to zstępni pierwszego stopnia. Natomiast dzieci przysposobione to takie osoby małoletnie, względem których sąd wydał orzeczenie o przysposobieniu ich przez przysposabiającego. Wskazaną zasadą objęci są zatem zarówno rodzice biologiczni, jak i rodzice, którzy adoptowali dzieci. Natomiast dziecko poddane pieczy lub opiece prawnej w ramach rodziny zastępczej nie jest dzieckiem własnym ani przysposobionym opiekuna, bowiem w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzina zastępcza nie posiada uprawnień rodziny naturalnej ani osoby przysposabiającej.

Według naszych rozmówców z Izby Skarbowej w Warszawie, niektóre z dochodów dzieci małoletnich nie podlegają kumulacji z dochodami rodziców, lecz są odrębnie opodatkowane u dzieci. Dochody te zostały wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym zasada doliczania dochodów dzieci do dochodów rodziców nie ma zastosowania w odniesieniu do dochodów z pracy dzieci, ze stypendiów oraz do dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

- W przypadku uzyskiwania przez małoletnie dziecko tych dochodów rodzic składa w imieniu małoletniego dziecka zeznanie podatkowe. Jeżeli dziecko, które uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu, ukończy 18 lat w trakcie roku, samodzielnie składa zeznanie - podsumowują eksperci warszawskiej izby skarbowej.